محیط رویی مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی از پیوند های عروقی موش های با مرگ مغزی در برابر آسیب ناشی از ایسکمی / پرفیوژن مجدد در شرایط آزمایشگاهی محافظت می کند

جمعه، 15 اسفند 1399 | Article Rating
زمینه و هدف
مرگ مغزی (BD) برای القا اختلال عملکرد اندوتلیال کرونر پیشنهاد شده است. آسیب ایسکمی / خونرسانی مجدد (IR) در حین پیوند قلب ممکن است منجر به آسیب بیشتر اندوتلیوم شود. مطالعات قبلی اثرات محافظتی محیط کشت رویی (CM) سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در برابر آسیب IR را نشان داده است. ما فرض کردیم که CM با نمک فیزیولوژیکی از پیوند عروقی موش BD در برابر آسیب IR محافظت می کند.

مواد و روش ها
CM حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمی موش صحرایی که برای اهداف حفاظتی استفاده می شود ، دارای23 فاکتور دخیل در آپوپتوز ، التهاب و استرس اکسیداتیو است. BD توسط یک بالون داخل جمجمه القا شد. کنترل ها تحت یک عملیات ساختگی قرار گرفتند. بعد از 5.5 ساعت ، فشارهای شریانی در داخل بدن اندازه گیری شد. حلقه های آئورت از موشهای صحرایی BD جمع آوری و بلافاصله در محفظه های حمام اعضا قرار گرفتند (گروه BD ، n=7) یا به مدت 24 ساعت در 4 درجه سانتیگراد با نمک شامل یک ناقل (گروه BD-IR ، n=8) یا CM (گروه BD-IR + CM ، 8 = n ،) نگهداری شدند. عملکرد عروقی در شرایط آزمایشگاهی اندازه گیری شد. علاوه بر این ، ایمونوهیستوشیمی و واکنش زنجیره پلیمراز کمی ریل تایم(qRT-PCR) انجام شد.

نتایج
BD در اهدا کنندگان با اختلال در پارامترهای همودینامیکی و میزان ایمنی پذیری بالاتر میلوپراکسیداز آئورت (MPO) ، نیتروتیروزین ، کاسپاز -3 ، کاسپاز -8 ، کاسپاز -9 و کاسپاز -12 در مقایسه با موش های صحرایی گروه کنترل بود. در آزمایش های حمام اعضا، اختلال در شل شدن عروق وابسته به اندوتلیوم به استیل کولین در گروه BD-IR در مقایسه با موش های BD به طور قابل توجهی توسط CM بهبود یافت (حداکثرشل شدگی به استیل کولین: %2 ±81 BD در مقابل BD-IR 50 ± 3٪ در مقابل BD -IR + CM 72 ± 2٪ ، (p <0.05) .علاوه بر این ، حفظ حلقه های آئورت BD-IR در CM به طور قابل توجهی واکنش ایمنی MPO ، کاسپاز -3 ، کاسپاز -8 و کاسپاز -9 را در مقایسه با گروه BD-IR کاهش داد علاوه بر این ، افزایش بیان mRNA مولکول چسبندگی سلول عروقی (VCAM) -1 و مولکول چسبندگی بین سلولی (ICAM) -1 در آئورت موش های BD-IR در مقایسه با گروه BD به طور قابل توجهی توسط CM کاهش یافت.

نتیجه گیری
حفظ پیوندهای عروقی موش BD با CM با کاهش سطح پاسخ التهابی و آپوپتوز بواسطه کاسپاز ، اختلال عملکرد اندوتلیال را در پی آسیب IR کاهش می دهد.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان