سلولهای بنیادی و بازسازی کلیه

دوشنبه، 30 دی 1392 | Article Rating

سلولهای بنیادی و بازسازی کلیه
بیماری های کلیوی در سراسر جهان رو به افزایش است . علاوه بر جلوگیری از آسیب کلیه ، بازسازی بافت کلیه های آسیب دیده به اندازه به تأخیر انداختن گسترش بیماری مزمن کلیه به مرحله پایانی بیماری کلیه مهم است. با وجودیکه کلیه اندام حساس و ظریفی است و ظرفیت ترمیم محدودی نسبت به ارگان های دیگردارد، درک بیشتری از تکوین کلیوی و بازبرنامه ریزی کلیه چشم انداز روشنی را برای گزینه های ترمیمی بیماری های کلیوی به دنبال دارد. در اینجا ، ما پیشرفت های صورت گرفته در بازسازی کلیه از جمله دستکاری سلول های توبولی کلیه ، فیبروبلاست ها ، سلول های اندوتلیال و ماکروفاژها را در بیماری کلیوی مورد بررسی قرار می دهیم. انواع مختلفی از سلول های بنیادی از جمله سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان ، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی ، سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی نیز برای بازسازی کلیوی استفاده می شوند. سلولهای پیش ساز درونی و یا به دست آمده از دودمان باز برنامه ریزی شده کلیوی توانایی جالبی را برای تمایز به انواع سلول های کلیوی نشان می دهند. آنژیوژنز می تواند هیپوکسی و فیبروز کلیوی را بهبود بخشد. بر اساس این مطالعات و دانش موجود، ما امیدوار به روش های نوآورانه قابل اعتماد تر در زمینه دارویی و یا بیوتکنولوژی برای ترمیم پزشکی کلیه هستیم.

 

 

J Formos Med Assoc. 2014 Jan 13. pii: S0929-6646(13)00430-0. doi: 10.1016/j.jfma.2013.12.001. [Epub ahead of print]

Stem cells and kidney regeneration.

Chou YH1, Pan SY2, Yang CH3, Lin SL4.

Abstract

Kidney disease is an escalating burden all over the world. In addition to preventing kidney injury, regenerating damaged renal tissue is as important as to retard the progression of chronic kidney disease to end stage renal disease. Although the kidney is a delicate organ and has only limited regenerative capacity compared to the other organs, an increasing understanding of renal development and renal reprogramming has kindled the prospects of regenerative options for kidney disease. Here, we will review the advances in the kidney regeneration including the manipulation of renal tubular cells, fibroblasts, endothelial cells, and macrophages in renal disease. Several types of stem cells, such as bone marrow-derived cells, adipocyte-derived mesenchymal stem cells, embryonic stem cells, and induced pluripotent stem cells are also applied for renal regeneration. Endogenous or lineage reprogrammed renal progenitor cells represent an attractive possibility for differentiation into multiple renal cell types. Angiogenesis can ameliorate hypoxia and renal fibrosis. Based on these studies and knowledge, we hope to innovate more reliable pharmacological or biotechnical methods for kidney regeneration medicine.

 

PMID: 24434243

 

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان