القای سلول های شبه نورونی دوپامین ساز از سلول های CD44+ مایع آمنیوتیک انسان که در بهبود جنبه های رفتاری و عملکردی بیماری پارکینسون در مدل رت اثرگذار می باشند

تاریخ انتشار: شنبه 06 اسفند 1390 | امتیاز: Article Rating

Int J Mol Med. 2011 Nov;28(5):745-52. doi: 10.3892/ijmm.2011.732. Epub 2011 Jun 27.

Induction of dopaminergic neuronal-like cells from CD44+ human amniotic fluids that are ameliorative to behavioral recovery in a Parkinson's disease rat model.

Liu T, Guo L, Liu Z, Huang Y, Cheng W.

Abstract

Parkinson's disease (PD) is a common age-associated neurodegenerative disorder. To date, stem cell transplantation therapy has been developed to replace lost or damaged neural cells in PD patients, in whom dopaminergic neuron cells are lost. Here, we show that CD44+ human amniotic fluid cells (HuAFCs) can be induced to become functional dopaminergic neuronal-like cells in vitro. Furthermore, when CD44+ or CD44- HuAFCs were transplanted into 6-hydroxydopamine (6-OHDA)-treated PD rats, the results indicated that CD44+ HuAFCs expressed multiple dopaminergic neuron cell markers and were ameliorative to behavioral recovery in PD rats after induction both in vitro and in vivo. CD44- HuAFCs did not fully differentiate into dopaminergic neuronal-like cells. When compared with CD44- HuAFCs, CD44+ HuAFCs showed increased activity in regeneration of dopaminergic neuron cell-like cells, increased migration distances, and improvement of animal behavior in the PD rat model. Therefore, CD44+ HuAFCs could be a source of dopaminergic neuronal-like cells with a potential use in cell-replacement therapy for PD

Liu T, Guo L, Liu Z, Huang Y, Cheng W.

Int J Mol Med, 2011

 

بیماری پارکینسون (PD) یکی از بیماری های تحلیل برنده مرتبط وابسته به سن شایع می باشد. تاکنون، روش درمانی پیوند سلول های بنیادی برای جایگزین کردن سلول های عصبی از بین رفته یا آسیب دیده در بیماران PD که سلول های دوپامین ساز خود را از دست دادند، بوجود آمده است. در این مقاله نشان داده شده که سلول های CD44+ مایع آمنیوتیک انسان (HuAFCs) در شرایط آزمایشگاه می توانند القا شده و به سلول های شبه نورونی دوپامین ساز کارا تبدیل شوند. علاوه براین، وقتی سلول های CD44+ یا CD44- مایع آمنیوتیک انسان به رت های PD تیمار شده با 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) پیوند شدند، نتایج نشان دادند که سلول های CD44+ پس از القا در شرایط آزمایشگاه یا در بدن موجود زنده، مارکرهای مخصوص سلول های عصبی دوپامین ساز را بیان کرده و می توانند عملکرد رفتاری رت های PD را بهبود بخشند. درحالیکه سلول های CD44- قادر به تمایز کامل به سلول های شبه نورونی دوپامین ساز نبودند. در مقایسه با سلول های  CD44- ، سلول های CD44+ رفتارهایی مانند افزایش فعالیت بازسازی سلول های شبه نورونی دوپامین ساز، افزایش مسافت های مهاجرت و بهبود رفتار حیوان در مدل رت PD را نشان دادند. بنابراین، سلول های CD44+ می توانند به عنوان منبعی از سلول های شبه نورونی دوپامین ساز در روش های درمانی بر اساس جایگزینی سلول ها، جهت درمان PD کاربرد داشته باشد.

.

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان