سلول های القا شده پرتوان انسانی و بیماری های نورودژنراتیو: چشم اندازی برای درمان های جدید

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 فروردین 1391 | امتیاز: Article Rating

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

The lack of effective treatments for various neurodegenerative disorders has placed huge burdens on society. We review the current status in applying induced pluripotent stem cell (iPSC) technology for the cellular therapy, drug screening, and in-vitro modeling of neurodegenerative diseases.

RECENT FINDINGS:

iPSCs are generated from somatic cells by overexpressing four reprogramming factors (Oct4, Sox2, Klf4, and Myc). Like human embryonic stem cells, iPSCs have features of self-renewal and pluripotency, and allow in-vitro disease modeling, drug screening, and cell replacement therapy. Disease-specific iPSCs were derived from patients of several neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease, Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis, and spinal muscular atrophy. Neurons differentiated from these iPSCs recapitulated the in-vivo phenotypes, providing platforms for drug screening. In the case of Parkinson's disease, iPSC-derived dopaminergic neurons gave positive therapeutic effect on a rodent Parkinson's disease model as a proof of principle in using iPSCs as sources of cell replacement therapy. Beyond iPSC technology, much effort is being made to generate neurons directly from dermal fibroblasts with neuron-specific transcription factors, which does not require making iPSCs as an intermediate cell type.

SUMMARY:

We summarize recent progress in using iPSCs for modeling the progress and treatment of neurodegenerative diseases and provide evidence for future perspectives in this fieldسلول های القا شده  پرتوان انسانی و بیماری های نورودژنراتیو: چشم اندازی برای درمان های جدیدهدف این مقاله  مروری:

فقدان درمان های موثر برای بیماری های نورودژنراتیو مختلف، بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است. در این مقاله، وضعیت کنونی تکنولوژی کاربرد سلول های بنیادی القا شده پرتوان (iPSC) در سلول درمانی، غربالگری دارو و مدل سازی بیماری های نورودژنراتیو در شرایط in vitro، بررسی می شود.

یافته های اخیر:

iPSCها از سلول های سوماتیکی با افزایش بیان چهار فاکتور اختصاصی جهت برنامه ریزی مجدد سلول  (Oct4، Sox2، Klf4 و Myc) تولید می شوند. شبیه به سلول های بنیادی جنینی انسان، iPSCها نیز دارای توانایی خودنوسازی و پرتوانی هستند و امکان ساخت مدل های بیماری در شرایط in vitro، غربالگری دارو و روش های درمانی جایگزینی سلول را فراهم می کنند. iPSCهای مختص بیماری از بیماران مبتلا به بیماری های نورودژنراتیو شامل بیماری پارکینسون، آلزایمر،amyotrophic lateral sclerosis و تحلیل عضلات نخاعی به دست می آیند. نورون های تمایزیافته از این iPSCها، فنوتیپ های اختصاصی خود در in vivo را کسب کرده و درنتیجه بستری برای بررسی و غربالگری دارو را فراهم می کنند. در مورد بیماری پارکینسون، نورون های دوپامین ساز مشتق از iPSC، اثر درمانی مثبتی را بر روی مدل حیوانی بیماری پارکینسون ارائه دادند که این نتایج، دلیل محکمی در تایید استفاده از iPSCها به عنوان منبعی برای جایگزینی سلول ها محسوب می شوند. ورای تکنولوژی iPSC، تلاش های بسیاری در جهت تولید مستقیم نورون ها از فیبروبلاست های پوستی به کمک فاکتورهای رونویسی مختص نورون صورت گرفته است که در این روش ها نیازی به تولید iPSCها به عنوان سلول های حدواسط نمی باشد.

 

خلاصه:

در این مقاله، پیشرفت های اخیر در زمینه استفاده از iPSCها جهت مدل سازی پیشرفت و درمان بیماری-های نورودژنراتیو بررسی می شوند و شواهدی از چشم اندازهای آینده این زمینه تحقیقاتی ارائه می گردد.

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان