اخبار بین المللی
شماره: 121
1390/08/11 - 12:28
عامل موثر در متاستاز سرطان كشف شد

دانشمندان سازوكار مهمي را در متاستاز (گسترش سرطان از يك عضو به عضو ديگر بدن ) كشف كرده اند كه در صورت تاييد، مي تواند به متوقف سازي رشد سرطان منجر شود.

به گزارش بنیان، ديلي اكسپرس گزارش داد: 'ديويد وايزمن' استاد زيست شيمي، زيست شناسي مولكولي و پاتولوژي مركز تحقيقات سرطان در دانشگاه نووا اسكوتيا در كانادا گفت: بر روي سطح سلول ماكروفاژ پروتئيني وجود دارد كه به آن امكان مي دهد به سوي منطقه رشد تومور برود.اين فرايند براي رشد تومور حياتي است.

وي خاطرنشان كرد: اين يافته ها حاكي از زيست شناسي پيچيده سرطان است.
وايزمن اظهار داشت: در حال حاضر همه محققان فكر مي كنند كه سلول هاي سرطاني مهمترين سلول هاي يك تومور هستند ، اگر چه اين گونه هست، اما اكنون دريافته ايم سلول هاي ديگري نيز بايد با سلول هاي سرطاني همكاري كنند تا موجب رشد تومور و گسترش آن به ديگر نقاط بدن شوند.
به گزارش ایرنا، هم اكنون پژوهشگران كشف كردند تومورها بدون همكاري ماكروفاژها رشد نمي كنند. اين ماكروفاژها نيز بايد از خون و يا ديگر بافت هاي بدن عازم تومور شوند.
اينكه چگونه آنها مي توانند از بافت ها و يا خون عبور كنند و به سوي تومور بيايند، يك راز است .
اين ماكروفاژها بايد راه خود از درون بافت هايي كه مانعي را دراطراف تومور در حال رشد ايجاد مي كنند، باز كنند تا به تومور برسند و با سلول هاي سرطاني تركيب شوند.
محققان دريافتند در سطح خارجي ماكروفاژها پروتئيني موسوم به S100A10وجود دارد كه ماكروفاژ را قادر مي كند مانع بافتي را بردارد و به سوي منطقه توموري حركت كند.
وايزمن گفت: از نظر تئوري، متوقف سازي ماكروفاژها يا S100A10 به صورت شيميايي مي تواند رشد تومور را كند و حتي متوقف كند.
نتايج اين تحقيقات در نشريه Cancer Research منتشر شده است.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved