مهندسی بافت
شماره: 18490
1394/06/07 - 02:30
ارزیابی تنوسیت های پیش ساز جنینی برای ترمیم آسیب های تاندونی

آسیب های تاندونی به ویژه آن هایی که در ورزش ایجاد می شوند، به سهولت ترمیم نمی شوند و این به دلیل ذات فیبری بافت های تاندونی است که نیرو را از عضلات به استخوان ها منتقل می کنند و بافت های اطراف را از فشار و کشش های وارده حفظ می کنند.

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، در مطالعات قبلی محققین سوئیسی نشان داده اند که پیوند تنوسیت های پیش ساز جنینی انسانی(hFPT) ترمیم تاندون ها را تحریک می کنند و روند بهبود را در آسیب های تاندونی تسریع می کند. در این مطالعه محققین به ارزیابی پتانسیل درمانی این سلول ها پرداخته اند. ترمیم تاندون یک فرایند طولانی مدت است و اغلب نیز به صورت کامل صورت نمی گیرد. بافت اسکار در محل آسیب ایجاد می شوند و این امر از کاهش قدرت حرکتی می کاهد. محققین تاکید دارند که به دلیل نتایج درمانی ضعیف در مورد این عارضه، استراتژی های جدید برای درمان تاندون امری ضروری است. در مطالعه اخیر، محققین به دنبال ایجاد روش های ذخیره و کشت بهینه برای تنوسیت های پیش ساز جنینی انسانی بوده اند تا از آن ها برای ترمیم تاندون استفاده کنند. محققین می گویند که مدل هم کشتی آن ها نشان داده است که تنوسیت های پیش ساز جنینی انسانی می توانند تنوسیت ها بالغ را تحریک کنند و فعالیت آن ها را افزایش داده و منجر به تسریع فرایند ترمیم شوند. مطالعات قبلی نشان داده بود که تنوسیت های پیش ساز جنینی انسانی می توانند بدون ایجاد بافت اسکار و بافت فیبروتیک منجر به درمان شوند. یک مطالعه in vivo برای نشان دادن بی خطر بودن و کارایی این سلول ها می تواند گام بعدی باشد که این سلول درمانی به بالین نزدیک تر کند. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که تنوسیت های جنینی نه تنها سریع تر از تنوسیت های بالغ تکثیر می شوند بلکه می توانند فعالیت های متابولیک سلول های بالغ را نیز افزایش دهند. هم چنین نتایج نشان داده است که تنوسیت های پیش ساز جنینی انسانی، فنوتیپ شان را تحت کشت های استئوژنیک و آدیپوژنیک نیز حفظ می کنند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved