اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 30443
1397/08/12 - 09:00
مدیفیکاسیون DNA اثر زیادی روی تومورهای کشنده مغزی دارد

گلیوبلاستوماها تومورهای مغزی کشنده ای هستند که نرخ بقای بیماران مبتلا به آن ها بین سه تا شش ماه است. مظنون اصلی بروز این سرطان ها را سلول های بنیادی گلیومایی مقاوم به درمان های استاندارد می دانند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress،  محققین مدیفیکاسیون های یک باز در ساختار DNA  سلول های تومورهای گلیوبلاستومایی، به ویژه سلول های بنیادی سرطانی آن ها را گزارش کرده اند. هم چنین آن ها دریافتند که این مدیفیکاسیون روی رشد گلیوماهای انسانی پیوند شده به مغزهای موشی نیز اثر می گذارد. این مدیفیکاسیون بازی در اولیه ترین مراحل تکوین جنین مشاهده شد و به نظر می رسد که برای تکوین جنینی ضروری است اما در مراحل بعدی زندگی ضرورتی ندارد. اما در مورد گلیوبلاستوماها، به نظر می رسد که سرطان از مزیت این مدیفیکاسیون بازی استفاده می کند و بیشتر رشد می کنند. محققین افزایش چند صد برابری باز آدنوزین مدیفه شده را در تومورهای گلیوبلاستومایی شناسایی کرده اند و این در حالی است که این مدیفیکاسیون بازی به ندرت در بافت های مغزی سالم مشاهده می شود.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved