اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 30647
1397/09/17 - 08:30
درمان ترکیبی که سلول های بنیادی سرطان پانکراسی را هدف قرار می دهد

ترکیب دارویی جدید که در موش تست شده است ممکن است سلول هایی که مسئول ایجاد برخی از تومورهای پانکراسی هستند را هدف قرار دهد.

به گزارش بنیان به نقل از Stem-cells-news، محققین مرکز سرطان جان هاپکینز  نشان داده اند که ترکیب gemcitabine و داروی در دست آزمایش tigatuzumab جمعیت سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار می دهد و رشد تومور را در مدل موشی سرطان پانکراسی کاهش می دهد.

سلول های بنیادی سرطانی را دلیل خود نوزایی سلول های توموری و مقاومت آن ها به داروهای موجود می دانند. محققین دریافته اند که سلول های بنیادی سرطان پانکراس انسانی گیرنده مرگ 5(DR-5) که در مرگ برنامه ریزی شده سلولی(آپوپتوز) را بیش بیان می کنند و این پروتئین هدف tigatuzumab است که یک آنتی بادی منوکلونال انسان شده است که آن را CS-1008 نیز می نامند.

برای ارزیابی اثرات این داروها روی سلول های بنیادی سرطان پانکراس،موش ها مورد تیمار با tigatuzumab به تنهایی، gemcitabine به تنهایی یا ترکیب آن ها قرار گرفتند. اگرچه gemcitabine اندازه تومور را کاهش داد، اما سطح سلول های بنیادی سرطانی را افزایش داد  و همه تومورها مجددا عود کردند. با این حال ترکیب دارویی موجب شد که تقریبا نیمی از موش های تیمار شده دچار بهبودی طولانی مدت شوند. ارزیابی ها نشان داد که سلول های بنیادی سرطانی درون این موش ها به طور کامل حذف شدند.

انتظار می رود که این درمان ترکیبی برای گذراندن فازهای مختلف بالینی در آینده ای نزدیک در انسان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved