اخبار بین المللی
شماره: 32242
1398/10/08 - 11:25
استراتژی درمانی جدید برای سرطان تخمدان مقاوم به شیمی درمانی

مطالعه ای در انستیتو ویستار نشان داده است که NAMPT به عنوان آنزیمی حیاتی برای بیوسنتز NAD+، انتخاب سلول های شبه بنیادی مقاوم به شیمی درمانی را بدنبال تیمار با سیس پلاتین وساطت می کند.

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، محققین نشان داده اند که ترکیب سیس پلاتین با مهار دارویی NAMPT فرا رشد سلول های سرطانی مقاوم را در شرایط برون تنی سرکوب می کند و موجب افزایش بقای مدل های پیش درمانگاهی می شود.

سرطان اپی تلیال تخمدان، یکی از دلایل اصلی مرگ در سرطان های زنان در ایالات متحده است که در حال حاضر گزینه های درمانی آن محدود به جراحی و شیمی درمانی است. متاسفانه، مقاومت به شیمی درمانی و بویژه داروهای مبتنی بر پلاتینیوم یک چالش بزرگ برای بیشتر بیمارانی است که بیماری در نهایت در آن ها مجددا عود می کند.

داروهای مبتنی بر پلاتینیوم موجب شروع پیری سلول می شوند که این امر با بروز مقاومت دارویی در اغلب سلول های بدخیم همراه است. سلول های پیر تقسیم شدن را متوقف می کنند و همین امر رشد تومور را سرکوب می کند، اما در عین حال آن ها هم زمان انواع مولکول های التهابی را تولید می کنند. در مجموع، این مولکول ها که آن ها را تحت عنوان فنوتیپ ترشحی مرتبط با پیری(SASP) نیز می شناسند می تواند تکثیر و بقای سلول های مجاور را افزایش دهد و در نهایت موجب پیشرفت تومور شود. این مطالعه نشان داده است که آنزیم NAMPT موجب افزایش فعالیت SASP در سلول های سرطان تخمدان می شود و مهار دارویی NAMPT موجب سرکوب شدن SASP می شود.

در این میان سلول های سرطانی مقاوم به دارو دارای ویژگی های شبه بنیادی از جمله بیان مارکر سطحی CD133 و فعالیت افزایش یافته آنزیم آلدهید دهیدروژناز(ALDH1) هستند. از آن جایی که مهار فعالیت ALDH، سلول های سرطانی را به شیمی درمانی حساس می کند، پیشنهاد شده است که بدست آوردن فنوتیپ شبه بنیادی، گام کلیدی در ایجاد مقاومت درمانی محسوب می شوند.

به طور کلی این مطالعه نشان داده است که SASP تنظیم شده بوسیله NAMPT، تشکیل سلول های سرطانی شبه بنیادی مربوط به پیری القا شده بوسیله درمان را وساطت می کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved