اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی
شماره: 32264
1398/10/18 - 11:40
مارکر سلول های بنیادی خون ساز: یک بازیگر کلیدی در انتوژنی خون سازی

گروهی از محققین دانشگاه اوزاکا نشان داده اند که مولکول چسبندگی انتخابی سلول های اندوتلیالی(ESAM) به عنوان یک مارکر سطحی سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) و سلول های اندوتلیالی عروقی(ECs) نقش مهمی را در انتوژنی خون سازی(بویژه تکوین اریتروپوئز نوع بالغ) در موش بازی می کنند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در خون سازی به عنوان یک فرایند الزامی برای رشد و زندگی پستانداران، سلول های بنیادی خون ساز به تمام انواع سلول های خونی مورد نیاز برای جاندار تبدیل می شوند. همانژیوبللاست ها به عنوان سلول های پیش ساز چند توان به سلول های خون ساز و سلول های اندوتلیالی عروقی تمایز می یابند. ریز محیط مغز استخوان سیگنال هایی را ارائه می کند که تولید سلول های خونی لازم برای حفظ هموستازی سلول های بنیادی خون ساز را تنظیم و حمایت می کند.

عملکرد انواع مختلف مارکرهای سطح سلول های بنیادی خون ساز بویژه نقش سلول های خون ساز در انتوژنی و تکثیر به خوبی درک نشده است. در سال 2016 گروهی از محققین نشان دادند که ESAM مارکری سطحی برای سلول های بنیادی خون ساز در انسان و موش است. در مطالعه ای جدید، محققین نشان داده اند که توانایی سنتز هموگلوبین نوع بالغ بوسیله کبدهای جنینی موش های فاقد ESAM در مقایسه با موش های طبیعی پایین تر بود که با وجود هموگلوبین کمتر در آن ها مشخص شد. این مطالعه نشان داده است که ESAM نقش مهمی را در تکوین خون سازی  قطعی بویژه هموگلوبین سازی نوع بالغ و هم چنین تولید سلول های اندوتلیالی عروقی بازی می کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved