اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 34090
1399/11/11 - 10:30
استفاده از ارگانوئیدها برای شناسایی دلیل سرطان سرویکس

ارگانوئیدها به طور روزافزونی در تحقیقات زیست پزشکی استفاده می شوند. این ساختارهای شبه اندام که در آزمایشگاه تولید می شوند تنها چند میلی متر اندازه دارند و می توان از آن ها برای مطالعه فرایندهای تکوینی و هم چنین غربالگری های دارویی استفاده کرد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، گروهی از پژوهشگران آلمانی در دانشگاه برلین مدل های ارگانوئیدی را از سرویکس ارائه کرده اند. این مدل ها به مطالعه بیولوژی سرویکس و شناسایی گام های کلیدی بروز سرطان کمک می کند. در این مطالعه جدید که در مجله Nature Cell Biology به چاپ رسیده است محققین از ارگانوئیدها برای شناسایی سلول های بنیادی موجود در سرویکس سالم استفاده کرده اند که طی متاپلازی دچار تغییر می شوند و اولین مراحل کارسینوژنز(سرطان زایی) را رقم می زنند.

سرویکس شامل دو ناحیه است که بوسیله انواع مختلف سلول های اپی تلیالی پوشیده می شوند: اپی تلیای سنگفرشی چند لایه و اپی تلیالی استوانه ای تک لایه که در نواحی موقتی به یکدیگر می رسند. این نواحی را نقاط داغ القای سرطان و بروز سرطان می دانند. با این حال یک فرایند پیش سرطانی که در این نواحی رخ می دهد، متاپلازی است که به موجب آن اپی تلیوم و سلول های بنیادی موجود در آن به صورت سلول های سرطانی در می آیند. این اولین باری است که محققین چنین فرایندی را با استفاده از ارگانوئیدهای سرویکس نشان داده اند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved