اخبار بین المللی
شماره: 34145
1399/11/27 - 01:13
روشی برای افزایش اندازه مینی اندام های مورد استفاده در تحقیقات پزشکی

ارگانوئیدهای مشتق از سلول های بنیادی، بلوک های ساختاری ایده آلی برای مهندسی بافت هستند؛ با این حال، تولید ارگانوئیدهای اپی تلیالی بزرگ تر و کنترل شده از نظر شکل هنوز به طور کامل و مناسب میسر نشده است.

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، در مطالعه ای جدید محققین یک رویکرد جدید را برای مهندسی ارگانوئیدها، الگودهی  و تلفیق چندین ارگانوئید (MOrPF) ارائه کرده اند که می تواند منجر به تولید ارگانوئیدهای مجاری هوایی با اندازه های مختلف شود. این در حالی است که برای تولید این مجاری نیازی به استفاده از داربست های مهندسی شده نبود.

تجمعات چند ارگانوئیدی تولید شده در این مطالعه متحمل یک مرحله فیوژن یا ادغام تسریع شده در یک بستری معلق و عاری از ماتریکس و داربست شدند. این مولتی ارگانوئیدها یک فرایند سه مرحله ای را نشان دادند که شامل تلفیق ارگانوئیدها، کلیرنس یا پاکسازی مواد لومینال و ارتباط لومینالی بود. به عقیده محققین تلفیق چند ارگانوئیدها با یکدیگر منجر به شکل گیری ارگانوئیدی از مجرای ریوی شد که قابلیت استفاده در بالین و پیوند برای مجاری ریوی را دارد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved