اخبار بین المللی
شماره: 34146
1399/11/27 - 12:30
شناسایی سه ژن که در تعیین بنیادینگی سلول های بنیادی بافت معده نقش دارند

بدن انسان دارای بیش از 60 تریلیارد سلول است که برای حفظ هموستازی بافت های بدن هر روز نوزایی می کنند. به طور ویژه، سلول های مجرای گوارشی به دلیل وجود سلول های بنیادی در بافت هایش، ظرف چندین هفته به طور کامل نوزایی می کند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول های بنیادی بافتی نقش های مهمی را در فرایندهایی مانند هموستازی، ترمیم آسیب ها و ... بازی می کنند و این امر را از طریق فرایندی به نام خودنوزایی و تمایز به سلول های تخصص یافته هر بافت انجام می دهند.

پژوهشی بوسیله دکتر موراکامی و همکارانش در دانشگاه کانازاوا حضور سلول های بنیادی بافت معده که ژن Lgr5 را بیان می کنند نشان داده اند. این ژن یک مارکر سلول های بنیادی در قاعده غدد معدی در بافت معده است. بنیادینگی این سلول های بنیادی می تواند بوسیله پیام رسانی Wnt سرکوب شود اما به دلایل مختلفی مکانیسم کامل این پیام رسانی و اثر آن روی خودنوزایی سلول های بنیادی معده به خوبی نشان داده نشده است.

آن ها ارگانوئیدهای معدی را تولید کردند و با استفاده از فناوری ویرایش ژنومی CRISPR/Cas9 نشان دادند که سرکوب ژن های Alk، Bclaf3 و  Prkra تکثیر ارگانوئیدها مستقل از پیام رسانی Wnt را القا می کند. از آن جایی که این ژن ها در سلول های تمایز یافته بافت های معده(نه در سلول های بنیادی) بیان می شوند، محققین تصور کردند که این ژن ها ممکن است به طور منفی روی بنیادینگی سلول های بافت معده اثر بگذارند. آنالیزهای بیشتر نشان داد که Alk، پیام رسانی Wnt را از طریق فسفریلاسیون Gsk3β سرکوب می کند و Bclaf3 و Prkra بیان ژن های Reg را تنظیم می کند که برای تکثیر سلول های بنیادی بافت معده ضروری هستند و این امر را از طریق مهار بیان اینترلوکین های اپی تلیالی 11 و 23 انجام می دهند.

با توجه به این نتایج، محققین بر این باورند که ژن های Alk، Bclaf3 و  Prkra  بنیادینگی سلول های بنیادی بافت معده را تعیین می کنند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved