اخبار بین المللی
شماره: 34150
1399/11/29 - 10:45
تولید ارگانوئیدهای کلیوی با فناوری جدید

در حال حاضر، استفاده از ارگانوئید به دلیل تنوع، تغییر پذیری و عدم ثبات ارگانوئیدها، عدم بلوغ نفرونی، مقیاس پذیری پایین و ... با مشکل مواجه است.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید، محققین از زیست پرینت های سلولی سه بعدی مبتنی بر اکستروژن برای پیشرفت در تولید ارگانوئیدهای کلیوی با تکرار پذیری بالا، تعداد بالا و زنده مانی بالا استفاده کرده اند.  آن ها نشان داده اند که این ارگانوئیدهای زیست پرینت شده می توانند برای ارزیابی سمیت ها و تست های دارویی استفاده شوند. علاوه بر این، زیست پرینت سه بعدی مستقیم دستکاری دقیق ویژگی های فیزیکی شامل اندازه ارگانوئید، تعداد و کانفورماسیون سلولی را مقدور می سازد و این در حالی است که مینی کلیه های زیست پرینت شده دارای ساختارهای نفرونی بالغ تری هستند. این امر تولید بافت های کلیوی به صورت یکدست الگودهی شده با قطعات مجاری پروگزیمال دارای عملکرد را تسهیل کرده است. به عقیده محققین این مینی کلیه های زیست پرینت شده ابزار مناسبی برای کنترل کیفی داروها  و انجام مطالعات پایه کلیوی محسوب می شوند و ما را به آینده تولید بافت های کلیوی انسانی مشتق از سلول های بنیادی برای کاربرد بالینی امیدوار می کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved