اخبار بین المللی
شماره: 34180
1399/12/13 - 12:30
اثر منفی الکل بر روی فعالیت سلول های مغزی

مطالعه ای با حمایت انستیتو ملی سلامت(NIH) در دانشگاه تگزاس صورت گرفته است که به مطالعه سوء مصرف الکل و پدیده الکلیسم و اثرات آن روی سلامت ذهنی پرداخته است.

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، زمانی که ما قصد تمرکز کردن روی چیزی داریم و یا در زمان فعالیت های هوشیارانه، هسته ساقه مغزی به آزادسازی ماده شیمیایی به نام نوراپی نفرین می پردازد. استفاده حاد از الکل موجب مهار این سیگنال در مغز می شود. در واقعی زمانی که برای انجام یک فعالیت نیاز به تمرکز داریم، نور اپی نفرین بوسیله ساختاری مغزی به نام locus coeruleus ترشح می شود.

 محققین در این مطالعه نشان داده اند که نوراپی نفرین به گیرنده هایش روی سلول هایی به نام گلیای برگمن متصل می شود و این امر موجب افزایش سطح کلسیم درون سلول ها می شود. گلیاهای برگمن؛ آستروسیت های موجود در مخچه و در مجاور ساقه مغز هستند. نوراپی نفرین در پستانداران به طور مستقیم به گیرنده ها روی گلیای برگمن متصل می شود و به دنبال آن افزایش سطح کلسیم را فعال می کند. به عقیده محققین در افراد الکلی افزایش کلسیم در گلیای برگمن مهار می شود و فرد قدرت تسلط بر اعمال حرکتی و تمرکز ذهنی اش را از دست می دهد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved