مقالات
شماره: 32041
1398/07/27 - 08:41
رسوب ماتریکس خارج سلولی بوسیله سلول های بنیادی مشتق از چربی و فیبروبلاست ها: یک مطالعه مقایسه ای

امروزه استراتژی های مبتنی بر سلول به طور گسترده ای به عنوان درمان های احتمالی برای بهبودی زخم مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مجموعه، فیبروبلاست ها از آن جایی که جزء سلولی اصلی درم هستند، نقش کلیدی را بازی می کنند و مسئول ترشح ماتریکس خارج سلولی هستند. چندین کار در مورد احتمال استفاده از داربست های ماتریکس خارج سلولی مشتق از فیبروبلاست ها برای بهبودی آسیب های پوستی گزارش شده است. در حالی که جایگزین های مبتنی بر فیبروبلاست پیش از این نیز به طور گسترده ای بوسیله سایر گروه مورد مطالعه قرار گرفته اند، ما توجه مان را روی امکان ایجاد  داربست های درمی القا شده با سلول های بنیادی مشتق از چربی برای بهبودی زخم معطوف کردیم. سلو لهای بنیادی مشتق از بافت چربی، مجموعه ای ویژه از سلول های بنیادی مزانشیمی موجود در کسر عروقی استرومایی بافت چربی هستند. هدف کار ما مقایسه توانایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی و فیبروبلاست ها برای تولید برون تنی یک ماده داربستی از منظر تولید کلاژن و فیبرونکتین بود. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بدنبال تحریک با اسید آسکوربیک قادر به تولید موثر ماتریکس درمی حاوی کلاژن و فیبرونکتین بودند. ما مشاهده کردیم که تولید فیبرونکتین و کلاژن بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی حتی در مقایسه با فیبروبلاست ها فراوان تر است. نتایج ما از استفاده از صفحات القا شده با سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی به جای جایگزین های درمی مبتنی بر فیبروبلاست به عنوان یک استراتژی بهبود زخم در آسیب های پوستی تمام ضخامت حمایت می کند.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved