مقالات
شماره: 32277
1398/10/20 - 10:35
سلول های بنیادی مزانشیمی برای آسیب طناب نخاعی: گزینه های موجود، محدودیت ها و آینده سلول درمانی

آسیب طناب نخاعی(SCI) یک مشکل سلامتی غیر قابل ارزیابی است. حیاتی ترین فاز در فرایندهای پاتوفیزیولوژیک آسیب طناب نخاعی مربوط به آسیب های ثانویه شناخته شده است که آبشاری از فرایندهای کنترل نشده و مخرب است که بعدا بوسیله پیام رسانی های مولکولی نابجا، التهاب، تغییرات عروقی و عملکرد نامناسب سلولی ثانویه رخ می دهد. استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یکی از مهم ترین و امیدوار کننده ترین استراتژی های تست شده را ارائه می دهد. جذابیت آن ها در بین سایر منابع و انواع سلول های بنیادی افزایش یافته است که به دلیل جداسازی/حفاظت آسان آن ها و ویژگی های آن ها است. با این وجود، امیدواری های ترغیب کننده مربوط به مطالعات پیش بالینی بوسیله نتایج ضعیف و ضد و نقیض در کارآزمایی های بالینی دنبال شده است. در این مطالعه مروری، نقش درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی به همراه ویژگی ها، کاربردها، محدودیت ها و چشم اندازهای آینده بحث شده است.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved