مقالات
شماره: 32384
1398/11/18 - 11:38
نقش پیام رسانی JAK/STAT3 در تنظیم متاستاز، گذار سلول های بنیادی سرطانی و مقاومت شیمی درمانی سرطان بوسیله گذار اپی تلیالی -مزانشیمی

پیام رسانی JAK/STAT3 نقش الزای را در انواع مختلف سرطان ها بازی می کند. فعال شدن این مسیر منجر به افزایش قابلیت تومورزایی و متاستازی، گذار سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) و مقاومت به شیمی درمانی در سرطان از طریق تقویت گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) می شود. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به عنوان یک تنظیم کننده حیاتی در پیشرفت سرطان عمل می کند و در تنظیم تهاجم، پراکنش و بقا دخیل است. علاوه بر این، شواهد جامع نارسایی درمان های متداول به دلیل بدست آوردن ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی را نشان می دهد. در این مطالعه مروری، ما اثرات فعال شدن پیام رسانی JAK/STAT3 روی گذار اپی تلیالی مزانشیمی و تجمع سلول های بنیادی سرطانی را خلاصه می کنیم. علاوه بر این، ما داده های اخیر در مورد ارتباط بین گذار اپی تلیالی-مزانشیمی و سلول های بنیادی سرطانی در ریز محیط توموری را بحث می کنیم که در یک عملکرد پیش از این ناشناخته میکروRNAها دخیل هستند و هم چنین تنظیم کننده های جدید مسیر پیام رسانی JAK/STAT3 را مورد بحث قرار می دهیم.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved