مقالات
شماره: 32980
1399/03/25 - 12:51
مدل سازی اختلالات عصبی روانی با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی

اختلالات عصبی روانی، اختلالات پیچیده ای هستند که بوسیله تنوع ژنتیکی ناهمگون، علایم متنوع و تغییرات گسترده در پاتولوژی آناتومیک مشخص می شود. در قالب اختلالات عصبی روانی، دستیابی محدود به انواع بافت های مربوطه، چالش هایی را برای درک علت بیماری ها و ایجاد درمان های موثر ایجاد کرده است. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازبرنامه ریزی شده از سلول های سوماتیک بیماران می توانند فرصتی را برای شبیه سازی تکوین بیماری ها در انواع سلول های مربوطه ایجاد کنند و آن ها رویکردهای جدیدی را برای درک مکانیسم های بیماری و برای ایجاد درمان های موثر ارائه می کنند. در این جا ما پیشرفت ها و چالش های اخیر در پارادیم تمایزی برای تولید سلول های مربوط به بیماری و مطالعات اخیر اختلالات عصبی روانی با استفاده از مدل های سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) را مروری می کنیم، جایی که فنوتیپ های سلولی مربوط به بیماری گزارش شده اند. استفاده از مدل های بیماری مبتنی بر iPSCs، امید زیادی را برای درک مکانیسم های بیماری و حمایت از کشف درمان های موثر ایجاد کرده است.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved