مقالات
شماره: 33096
1399/04/09 - 12:00
چالش استفاده از iPSCs برای بیماران

استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) در تحقیقات زیست پزشکی از بیش از یک دهه قبل منجر به گام بزرگ و رو به جلویی از  زمینه بسیار امیدوار کننده پزشکی شخصی شده است. امروزه، ما حتی بیش از قبل به درمان بیماران نزدیک شده ایم. امروزه، چندین مثال از کاربرد iPSCs در کارآزمایی های بالینی و غربالگری های دارویی وجود دارد. با این حال، هنوز موانع زیادی برای برداشته شدن وجود دارد. در این مطالعه، ما روی توجه به مزیت های استفاده از فناوری سلول های بنیادی پرتوان القایی برای بالین فوکوس کرده ایم اما روی همه موانع موجودی که می توانند این مسیر امیدوار کننده به سمت بیماران را متوقف کنند نیز نکاتی را متذکر می شویم.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved