مقالات
شماره: 33214
1399/04/25 - 12:06
چندین بار: تنظیم ساعت سیرکادین سلول های بنیادی روده ای

نوسانات روزانه فیزیولوژی جانوری موسوم به ریتم های سیرکادین بوسیله زمان سنج های مولکولی حفاظت شده موسوم به ساعت سیرکادین هماهنگ می شوند. ساعت سیرگادیم یک چرخه فیدبک رونویسی-ترجمه را شکل می دهد که به عنوان تنظیم کننده زیستی مرکزی بسیاری از فرایندهای 24 ساعته ظهور کرده است. مطالعات اولیه روی روده کشف کرده است که بسیاری از عملکردهای گوارشی دارای ریتم روزانه هستند و تولید سلول های روده ای نیز به طور مشابه وابسته به زمان است. از آن جایی که روش های ژنتیکی در موجودات مدل در دسترس هستند، به وضوح مشخص اشت که ساعت سیرکادین بسیاری از عملکردهای سلولی پایه از جمله رشد، تکثیر و تمایز و هم چنین پیام رسانی سلولی و خودنوزایی سلول های بنیادی را تنظیم می کند. ارتباطات اخیر بین ریتم های سیرکادین و عملکرد سیستم ایمنی و بین ریتم های سیرکادین و پویایی میکروبیوم نیز در روده مشخص شده است. این فرایندها به میزان زیادی به درک زیست شناسی سلول های بنیادی روده ای وابسته است. در این جا ما تنظیم ساعت سیرکادین سلول های بنیادی روده ای را بدوا در دو موجود مدل( دروزوفیلا ملانوگاستر و موش) توصیف می کنیم. شبیه همه سلول های بدن، سلول های بنیادی روده در معرض زمان بندی سیرکادین قرار دارند و هم فرایندهای درون سلولی و هم برون سلولی سیرکادین در عملکرد آن ها مشارکت می کنند.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved