مقالات
شماره: 33217
1399/04/25 - 12:06
نانوذرات اکسید آهن مهندسی شده برای بهبود اثرات بازسازی کنندگی سلول های بنیادی مزانشیمی

درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، یک زمینه مهم در پزشکی بازساختی هستند. با این حال، موفقیت سلول درمانی با این سلول ها به کارایی انتقال و احتباس آن ها، تمایز و فاکتورهای پاراکرین ترشح شده بوسیله آن ها در جایگاه های هدف بستگی دارد. مطالعات اخیر نشان می هد که نانوذرات اکسید آهن فوق مغناطیسی(SPIONs)، اثرات بازسازی کنندگی سلول های بنیادی مزانشیمی را تعدیل می کنند. بعد از برهمکنش با غشای سلولی سلول های بنیادی مزانشیمی، SPIONs می تواند از طریق مسیر اندوسیتوزی وارد سلول ها شود. ویژگی های فیزیکی شیمیایی نانوذرات از جمله اندازه، بار سطحی(پتانسیل زتا)، و لیگاند سطحی، برهمکنش آن ها با سلول های بنیادی مزانشیمی مانند بازجذب سلولی، سمیت سلولی، فاکتورهای خانه گزینی و فاکتورهای مربوط به بازسازی کنندگی(VEGF، TGF-β1) را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، دانسته های عمیق در مورد ویژگی های فیزیکی شیمیایی SPIONs ممکن است در تحقیقات بازسازی کنندگی و ضد التهابی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی به واسطه SPIONs امیدوار کننده باشد. در این مطالعه، تحقیقات اخیر در مورد SPIONs با سلول های بنیادی مزانشیمی و طراحی های مختلف SPIONs ارزیابی شده و به اختصار بیان می شود.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved