مقالات
شماره: 33580
1399/06/25 - 11:07
پروفایل بیماری زایی ویروس های شبه سارس و COVID-19

ویروس کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) که اخیراً ظهور کرده است باعث شیوع COVID-19 و اختلالات قابل توجه در جامعه وجهان شده است. نکته مهم اینکه عفونت COVID-19 شبیه عوارض SARS است. با این حال ، عدم دانش در مورد مکانیسم های اساسی ژنتیکی COVID-19 ، توسعه اقدامات کنترل احتمالی را الزامی می کند. در این مطالعه ، ما برای ارزیابی ارتباط ژنومی بین 2019-nCoV و ویروس های کرونا ویروس ، از هم ترازی کل ژنوم و آنالیزهای ترکیبی DNA-DNA دیجیتال استفاده کردیم. برای درک رفتار بیماری زایی
2019-nCoVما مجموعه داده های بیان ژن عفونت های ویروسی نزدیک به 2019-nCoV را با چهار تظاهرات بالینی COVID-19 و به دنبال آن غنی سازی عملکردی ژن های با نقص بیان مشترک مقایسه کردیم. آنتاگونیست های بالقوه شیمیایی نیز با استفاده از آنالیز فعل و انفعالات پروتئین - شیمیایی مشخص شدند. بر اساس آنالیز فیلوگرام ، مشخص شد که2019 -nCoV از نظر ژنتیکی به SARS-CoV شباهت دارد. علاوه براین، ما 562 ژن افزایش بیان شده و 738 ژن کاهش بیان شده (P ≤ 0.05) همراه با عفونت SARS-CoV شناسایی کردیم. در میان ژن های با نقص بیان ، SARS-CoV در ≤ 19ژن با افزایش بیان و 22 ≤ با کاهش بیان با هر یک از عوارض مختلف COVID-19 مشترک بود. قابل ذکر است ، افزایش بیان ژن های BCL6 و PFKFB3 در SARS-CoV ، ذات الریه و سندرم حاد تنفسی مشترک بود ، در حالی که آنها در کاهش بیان ژن های CRIP2 ،NSG1 و TNFRSF21 مشترک بودند. علاوه براین ، 14 ژن در بیماری های مختلف SARS-CoV مشترک هستند که ممکن است بیماری COVID-19 را تحت تأثیر قرار دهد. ما همچنین شباهت هایی را در مسیرهای منجر به بیماری های COVID-19 و SARS-CoV مشاهده کردیم. سرانجام ، فعل و انفعالات پروتئین - شیمیایی نشان می دهد سیکلوسپورین ، رسوراترول و کوئرستین به عنوان داروهای امیدوار کننده ضد COVID-19 و همچنین سایر عفونت های ویروسی مانند SARS است. آنالیز بیماری زایی ، همراه با مارکرهای زیستی مشخص شده ، مسیرهای سیگنالینگ و آنتاگونیست های شیمیایی ، می توانند برای توسعه داروی جدید در مبارزه با همه گیری جهانی 2019-nCoV مفید باشند.
©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved