مقالات
شماره: 33906
1399/09/08 - 01:55
مدل جدیدی از سلولهای بنیادی سرطان کبد که از سلولهای بنیادی پرتوان القایی ایجاد شده است

سرطان کبد دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان است. هر نوع تومور از جمله سرطان کبد حاوی سلول های بنیادی سرطانی (CSC) است. تا به امروز ، مکانیسم مولکولی تنظیم کننده توسعه CSC های کبدی ناشناخته مانده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه ، ما سعی کردیم با تبدیل سلولهای بنیادی پرتوان القایی موش (miPSCs) در محیط شرطی شده (CM) رده سلولی سرطان کبدی ( Huh7) ، مدل جدیدی از CSC های کبدی را تولید کنیم. miPSC های تحت تیمار با CM به کبد موش های نود BALB / c تزریق شدند. سپس تومورهای ایجاد شده جدا و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
سلول های اولیه کشت شده از تومور بدخیم دارای ظرفیت خود تجدیدی ، پتانسیل تمایز و تومور زایی در داخل بدن هستند ، که غنی از مارکرهای مرتبط با سرطان کبد و همچنین مارکرهای CSC بودند.
نتیجه گیری
ما مدلی از سلول های بنیادی سرطان کبدی را از miPSCs ایجاد کردیم و مراحل مختلف بنیادینگی را طی فرآیند تبدیل نشان دادیم. مدل CSC ما برای ارزیابی مکانیسم های مولکولی لازم برای ایجاد CSC های کبدی مهم خواهد بود و می تواند به شکست سرطان کبد کمک کند.
©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved