مقالات
شماره: 4235
1392/09/16 - 09:14
معادل های مهندسی شده بافتی پوست انسان

معادل های مهندسی شده بافتی پوست انسان
پوست انسان نه تنها به عنوان یک مانع مهم در برابر نفوذ مواد خارجی به بدن عمل می کند، بلکه مسیری بالقوه برای انتقال فعال داروها / مواد / عناصر کاربردی به پوست (تحویل موضعی) و / یا بدن (تحویل بین درمی) فراهم می کند. در سه دهه گذشته، تحقیق و توسعه در معادل های پوستی انسان به موازات مهندسی بافت و طب ترمیمی پیشرفت کرده است. معادل های پوست انسان به صورت تجاری به عنوان جایگزین های بالینی پوست و به عنوان مدلی برای غربالگری نفوذ و سمیت داروها استفاده می شوند. چندین آزمایشگاه دانشگاهی مدل هایی را برای معادل های پوست انسان توسعه داده اند و این مدل ها را برای بررسی میزان نفوذپذیری، خاصیت خوردگی و سوزش، سمیت ترکیب، بیوشیمی، متابولیسم و فارماکولوژی سلولی پوست استفاده کردند. جنبه های مختلف ویژگی معادل های پوستی انسان بررسی شده و مورد بحث قرار می گیرد.

 

Pharmaceutics. 2012 Jan 6;4(1):26-41.

Tissue Engineered Human Skin Equivalents.

Zhang Z, Michniak-Kohn BB.

Source

New Jersey Center for Biomaterials, Rutgers-The State University of New Jersey, Piscataway, NJ 08854, USA. michniak@biology.rutgers.edu.

Abstract

Human skin not only serves as an important barrier against the penetration of exogenous substances into the body, but also provides a potential avenue for the transport of functional active drugs/reagents/ingredients into the skin (topical delivery) and/or the body (transdermal delivery). In the past three decades, research and development in human skin equivalents have advanced in parallel with those in tissue engineering and regenerative medicine. The human skin equivalents are used commercially as clinical skin substitutes and as models for permeation and toxicity screening. Several academic laboratories have developed their own human skin equivalent models and applied these models for studying skin permeation, corrosivity and irritation, compound toxicity, biochemistry, metabolism and cellular pharmacology. Various aspects of the state of the art of human skin equivalents are reviewed and discussed.

PMID: 24300178

 

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved