مقالات
شماره: 4536
1392/10/25 - 08:44
داربست های قابل تزریق هیدروژلی برای ترمیم بافت قلب

داربست های قابل تزریق هیدروژلی برای ترمیم بافت قلب

مهندسی بافت نوید دهنده یک استراتژی موثر است که می تواند بر خلل موجود در درمان های دارویی و مداخله ای فعلی و پیوند قلب غلبه کند. نارسایی قلبی همچنان به صورت یک عامل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. این ممکن است به ظرفیت بازسازی محدود سلول های قلبی بالغ پس از تمایز نهایی و یا آسیب آنها نسبت داده شده شود. استراتژی های مختلفی شامل داربست های بدون سلول ، سلول های بنیادی ، و ترکیبی از سلول های بنیادی ، داربست  و فاکتورهای رشد ، برای بازسازی موثر بافت قلب بررسی شده است. به تازگی، هیدروژل های تزریقی به عنوان یک کاندید بالقوه برای درمان سکته های پیچیده در میان گروه های مختلف زیست مواد به دلیل سازگاری خوب با بیمار و مدیریت آسان آنها با حداقل حالت تهاجمی برای ترمیم بافت قلب پدید آمده اند. این مقاله پیشرفت های ایجاد شده درزمینه مواد تزریقی برای مهندسی بافت قلب را با جزئیات بیان کرده و توانایی آنها را در مقایسه با همتایان آنها  برجسته می کند.

 

Biotechnol Adv. 2014 Jan 7. pii: S0734-9750(13)00227-9. doi: 10.1016/j.biotechadv.2013.12.010. [Epub ahead of print]

Hydrogel based injectable scaffolds for cardiac tissue regeneration.

Radhakrishnan J1, Krishnan UM1, Sethuraman S2.

 

Abstract

Tissue engineering promises to be an effective strategy that can overcome the lacuna existing in the current pharmacological and interventional therapies and heart transplantation. Heart failure continues to be a major contributor to the morbidity and mortality across the globe. This may be attributed to the limited regeneration capacity after the adult cardiomyocytes are terminally differentiated or injured. Various strategies involving acellular scaffolds, stem cells, and combinations of stem cells, scaffolds and growth factors have been investigated for effective cardiac tissue regeneration. Recently, injectable hydrogels have emerged as a potential candidate among various categories of biomaterials for cardiac tissue regeneration due to improved patient compliance and facile administration via minimal invasive mode that treats complex infarction. This review discusses in detail on the advances made in the field of injectable materials for cardiac tissue engineering highlighting their merits over their preformed counterparts.

Copyright © 2013. Published by Elsevier Inc.

 

PMID: 24406815

 

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved