تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 فروردین 1398
مدل سلولی جدید برای خطر سرطان کولون مربوط به پیری

  مدل سلولی جدید برای خطر سرطان کولون مربوط به پیری

محققین در مرکز سرطان جان هاپکینز در مطالعه ای جدید و به کمک ارگانوئیدها شواهد قوی را ارائه کرده اند که تغییرات اپی ژنتیکی که طی روند پیری نیز بسیار شایع هستند، نقش ضروری در شروع سرطان کولون دارند. این یافته ها نشان می دهد که تغییرات اپی ژنتیکی موجب می شوند که موتاسیون های ژنی که منجر به سرطان کولون می شوند فعال شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، اغلب سرطان ها مشمول تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی می شوند اما این که این تغییرات چگونه با همکاری یکدیگر موجب سرطان می شوند به خوبی شناسایی نشده است. در مطالعه ای جدید محققین جان هاپکینز از ارگانوئیدهای کولونی استفاده کردند که یا دارای موتاسیون BRAF بودند یا خیر. این موتاسیون یکی از موتاسیون های سرطان زایی است که در سرطان هایی که در سمت راست کولون ایجاد می شوند بسیار شایع است. با استفاده از این ارگانوئیدها محققین دریافتند که تغییرات اپی ژنتیکی که بوسیله تغییر در متیلاسیون DNA ایجاد می شوند و اغلب موجب خاموش کردن فعال سازی ژن هایی می شوند که جزئی کلیدی برای ایجاد سرطان هستند. این مطالعه نشان داد که موتاسیون های سرطان زا منجر به ایجاد سرطان کولون نمی شوند مگر این که تغییرات در متیلاسیون اپی ژنتیکی DNA وجود داشته باشد.

در مجموع این مطالعه نشان می دهد که خاموش سازی به واسطه متیلاسیون پروموتور DNA برای ژن های مهم تنظیم کننده سلول های بنیادی، نقش های حیاتی را در شروع سرطان بوسیله انکوژن جهش یافته برای BRAF بازی می کند./

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه