تاریخ انتشار: شنبه 20 دی 1399
وجود پیش سازهای سلولی شبه میکروگلیا در مغز استخوان انسانی

  وجود پیش سازهای سلولی شبه میکروگلیا در مغز استخوان انسانی

میکروگلیاها، سلول های ایمنی سیستم عصبی مرکزی(CNS) هستند که از پیش سازهای اریترومیلوئیدی موجود در کیسه زرده بوجود می آیند و در سیستم عصبی مرکزی در حال تکوینی سکنی می گزینند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، نوعی خاصی از منوسیت های مشتق از مغز استخوان قادر است مشخصه های میکروگلیای کیسه زرده را بیان کند و در شرایط بیماری در سیستم عصبی مرکزی تجمع یابد. در مطالعه ای جدید محققین به ارزیابی مغز استخوان انسانی پرداختند تا منابع سلولی جدید برای تولید سلول های شبه میکروگلیا را برای استفاده در سلول درمانی و مدل سازی های برون تنی شناسایی کنند. آن ها نشان داده اند که استرومای مغز استخوان حامل سلول های پیش سازی است که آن ها را اصطلاحا پیش سازهای میکروگلیایی استرومایی (STR-MPs) می نامند. آنالیز بیان ژنی این سلول ها حاکی از وجود مشخصه های میکروگلیایی در این سلول ها بود و ژن های مختص میکروگلیا نیز در شرایط پاتولوژیک سیستم عصبی مرکزی بیان شدند. پیش سازهای میکروگلیایی استرومایی می توانند تکثیر شوند و سلول های شبه میکروگلیایی را در شرایط برون تنی بیان کنند که آن ها را میکروگلیای استرومایی(STR-M) می نامند و توانایی بیگانه خواری یا فاگوسیتوز کنندگی دارند و به طور کلاسیک بیان می شوند، زنده می مانند و در بافت مغز انسانی به عمل فاگوسیتوز کنندگی ادامه می دهند.

نتایج این مطالعه نشان داده است که مغز استخوان حامل منبعی از پیش سازهای شبه میکروگلیایی است که می تواند برای سلول درمانی بیماران استفاده شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه