تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399
چگونه COVID-19 ممکن است منجر به شروع سطح کشنده ای از التهاب ریوی شود

  چگونه COVID-19 ممکن است منجر به شروع سطح کشنده ای از التهاب ریوی شود

بررسی پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19 ناشی از ویروس کرونا ( (SARS-CoV-2، به مدل هایی نیاز دارد که بتواند تکوین بیماری را در انسان شبیه سازی کرده، اهداف بالقوه را شناسایی کرده و آزمایش دارو را امکان پذیر کند. به طور خاص ، دسترسی به ریه اولیه انسانی در سیستم های مدل برون تنی ریه از اولویت برخوردار است زیرا سلول های اپیتلیالی تنفسی اهداف پیشنهادی ورود ویروس هستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در حال حاضر گروهی از محققان بیماری های عفونی ، ریوی و پزشکی بازساختی در دانشگاه بوستون ، با مطالعه سلول های ریوی مشتق از سلول های بنیادی انسان به نام پنوموسیت های نوع 2 و آلوده به SARS-CoV-2  نشان داده اند که ویروس در ابتدا توانایی سلول های ریه را برای کمک به سیستم ایمنی بدن با اینترفرون ها برای مقابله با مهاجمان ویروسی سرکوب کرده و در عوض یک مسیر التهابی به نام NFkB را فعال می کند. به گفتۀ دکتر دارل کوتون و دکتر دیوید سلدین، سلول های ریه آلوده، پروتئین های التهابی را بیرون می ریزند و در بدن یک فرد آلوده ، این پروتئین ها باعث افزایش سطح التهاب در ریه ها می شوند.

به گفته محققان ، سیگنال های التهابی آغاز شده توسط پنوموسیت های آلوده ، سلول های ایمنی بدن را به سمت بافت ریه مملو از سلول های آلوده و در حال حاضر مرده و در حال مرگ جذب می کند. پس از ایجاد عفونتSARS-CoV-2 سلول ها را از فعال کردن یکی از شاخه های ضد ویروسی سیستم ایمنی جلوگیری می کند. سیگنالی که سلول ها معمولاً صادر می کنند ، یک پروتئین کوچکی موسوم به  اینترفرون است که با چند روز تأخیر ترشح می شود و به SARS-CoV-2 زمان زیادی برای انتشار و از بین بردن سلول ها داده و باعث تجمع سلول های مرده و سایر التهاب ها می شود.

در این پژوهش کوتون و سایر اعضای CReM ، مدل های پیچیده ای از بافت ریه انسان را موسوم به ارگانوئیدهای ریوی را از سلول های بنیادی انسانی تولید کرده اند که می توانند برای طیف وسیعی از بیماری های حاد و مزمن ریوی استفاده شوند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه