تاریخ انتشار: یکشنبه 31 فروردین 1393
کشف روش های درمانی بر پایه سلول

  کشف روش های درمانی بر پایه سلول

زیست شناسان تکنولوژی جدیدی را برای تغییر سلول های انسانی جهت تولید روش های درمانی برنامه ریزی شده که در داخل بدن حرکت کرده و به طور انتخابی سلول های سرطانی و سایر نواحی بیماری را هدف قرار می دهند، تولید کردند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، مهندسی ابزار بیولوژیکی بر پایه سلول که فیزیولوژی انسان را بررسی و تغییر می دهد، یک مرز امیدوارکننده در بیولوژی سنتتیک بالینی می باشد. به گفته دکتر Leonard، راهی برای مهندسی سلول ها در مسیری که به آنها اجازه درک اطلاعات کلیدی درباره محیط پیرامونشان را می دهد، وجود ندارد. این اطلاعات می تواند تعیین کند که آیا سلول مهندسی شده در بافت سالم قرار دارد یا در نزدیکی تومور می باشد. نتایج این مطالعات کشف یک بیوسنسور پروتئینی می باشد که  بر روی سطح سلول قرار گرفته و می تواند فاکتورهای خارجی خاص را شناسایی کند. برای مثال، سلول مهندسی شده می تواند پروتئین بزرگ محلول را که در نزدیکی توموری قرار دارد، شناسایی کند. زمانی که این بیوسنسور این پروتئین را تشخیص دهد، سیگنالی را به هسته سلول ارسال می کند تا یک برنامه بیان ژنی مانند پروتئین ها و یا مواد شیمیایی کشنده تومورفعال گردد. این چنین روش هایی می توانند عوارض جانبی را کاهش داده و نتایج درمان را بهبود بخشند. چندین بیوسنسور متفاوت می تواند بر روی یک سلول واحد بدون تأثیر بر یکدیگر قرار گیرند تا برنامه های کاربردی پیچیده ای را به راه اندازند. به گفته دکتر Leonard، پزشکان می توانند سلول های ایمنی بدن بیمار را جمع آوری کنند و با استفاده از این روش آنها را مهندسی کرده و به بدن بیمار بر گردانند. این سلول ها جهت تشخیص سلول سرطانی و یا بیمار عمل خواهند کرد. دانشمندان بدنبال برنامه ریزی سلول ها در جهت شناسایی فاکتورهای خاص توموری می باشند.
پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه