تاریخ انتشار: یکشنبه 16 شهریور 1399
یک رویکرد درمانی جدید برای ناشنوایی به لطف کشت سلول های پیش ساز گوش داخلی

  یک رویکرد درمانی جدید برای ناشنوایی به لطف کشت سلول های پیش ساز گوش داخلی

سلول های پیش ساز گوش داخلی(IEPCs) می توانند به سلول های مویی مکانیکی حسی و سلول های پشتیبان پیرامون آن ها که برای شنوایی در پستانداران حیاتی هستند تمایز یابند؛ با این حال، سلول های مویی در افراد بزرگسال به طور خود بخود بازسازی نمی کنند و از دست رفتن آن ها منجر به نقص های شنوایی دائمی می شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، تحقیقات آزمایشگاهی از مرحله استفاده از اسفروئیدهای مشتق از سلول های پیش ساز گوش داخلی در سوسپانسیون های مایع گذشته و به کشت های سلولی سه بعدی رسیده است که سلول ها را در ترکیباتی مانند ماتری ژل و سایر اجزای ماتریکس خارج سلولی کپسوله می کنند تا ریز محیط مناسبی را برای بقا، تکثیر، تمایز و مهاجرت سلولی فراهم آورند. سلول های کشت شده در شرایط سه بعدی و کپسوله شده می توانند نیروهای خارجی و کشش مکانیکی که از طریق ماتریکس خارج سلولی و پیام رسانی های مکانیکی به آن ها اعمال شده را حس کنند و به آن سازش پیدا کنند.

اخیرا دکتر وینیان لی و همکارانش در دانشگاه فودان چین به مطالعه رفتار زیستی سلول های IEPCs رشد یافته در شرایط سوسپانسیون و سلول های IEPCs رشد یافته به صورت کپسوله شده در ماتری ژل پرداختند. یافته ها حاکی از این بود که محور پیام رسانی RhoA/YAP/beta catenin سیگنال های مکانیکی صادر شده از ماتریکس خارج سلولی را حس کرده و به سلول منتقل می کند تا موجب افزایش کارایی تکثیری و خودنوزایی این سلول های IEPCs شود. نتایج نشان داد که فقدان برهمکنش سلول و ماتریکس خارج سلولی در کشت های سوسپانسیون موجب کاهش زنده مانی و تکثیر و افزایش تمایز سلول های IEPCs می شود.

به عقیده محققین این مطالعه تنظیم دارویی یا ژنتیکی محور RhoA/YAP/beta catenin موجب فعال شدن IEPCs می شود و در نتیجه می تواند یک رویکرد درمانی مناسب برای بازسازی سلول های مویی و احیای هموستازی در اپی تلیوم حلزون گوش باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه