تاریخ انتشار: شنبه 03 بهمن 1394
ریشه کن کردن ریشه های اصلی سرطان کبد

  ریشه کن کردن ریشه های اصلی سرطان کبد

محققین ریشه های اصلی سرطان کبد را شناسایی کرده اند و براین باورند که می توانند روزی با بازبرنامه ریزی کردن آن ها موجب افزایش پاسخ دهی آن ها به درمان های سرطانی شوند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، محققین سلول های بنیادی سرطانی را در واقع ریشه های بد یا دانه های بد سرطان می نامند و براین باورند که توانسته اند پاشنه آشیلی(نقطه ضعف) برای آن پیدا کنند. با حذف این سلول های بنیادی سرطانی مقاوم به شیمی درمانی می تواند شانس عود مجدد سرطان را به حداقل رساند. محققین در مدرسه پزشکی Keck می گویند که کلید تخریب سلول های بنیادی مقاوم به شیمی درمانی که تبدیل به تومورهای کبدی می شوند، هدف قرار دادن مارکر سلول های بنیادی NANOG است. پروتئین NANOG در مراحل اولیه سرطانی نادر است اما در مراحل پیشرفته سرطان کبد(مرحله 3) میزان این پروتئین رو  به فراوانی می رود. این پروتئین با افزایش متابولیسم و تامین انرژی در میتوکندری موجب پراکنش سرطان می شود. برای درک این که چگونه NANOG، سلول های بنیادی را برای رشد تومور تقویت می کند، محققین پروتئین ها، mRNA و متابولیسم سلولی را در کبد مورد ارزیابی قرار دادند. مطالعات پیش از این نشان داده بود که متابولیسم میتوکندریایی می تواند هدفی درمانی برای مبارزه با سرطان باشد. این مطالعه نشان می دهد که اگر بتوانیم که پاسخ سلولی به مولکول های اکسیداسیون اسیدهای چرب و فسفریلاسیون اکسیداتیو میتوکندریایی را کاهش دهیم، NANOG قادر به پیشبرد سرطان نخواهد بود و این نکته می تواند محققین را به سمت استراتژی های درمانی جدید برای سرطان رهنمون سازد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه