تاریخ انتشار: شنبه 29 اردیبهشت 1397
نقش Hiwi در حفظ سلول های بنیادی و سارکوماژنز

  نقش Hiwi در حفظ سلول های بنیادی و سارکوماژنز

سارکوماها سرطان های بافت پیوندی مانند استخوان، چربی و غضروف هستند و تصور می شوند که ناشی از تکوین نابجا بافت مزانشیمی باشند. به همین دلیل تصور می شود که سلول های بنیادی مزانشیمی منشا سلولی سارکوماها باشند. آسیب های ژنتیکی و اپی ژنتیکی در نواحی خاص طی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های تخصص یافته مزانشیمی می تواند سارکوماهای مختلف را ایجاد کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، اخیرا گزارش هایی از مطالعات مختلف حاکی از این امر بوده است که بیان Hiwi انسانی که همولوگ Piwi در طیف وسیعی از سرطان های انسانی از جمله سرطان معده، پانکراس و گلیوماها است، ارتباط زیادی با بروز سارکوماها نیز دارند. در سارکوماها، Hiwi شدیدا بیان شده و سطح Hiwi بالا رفته منجر به کاهش بقای بیماران می شود. پروتئین Hiwi همولوگ انسانی خانواده پروتئینی Piwi است که یکی از اعضای خانوادهPaz-Piwi Doman محسوب می شود. طی تکوین طبیعی، Piwiها در حفظ سلول های بنیادی خط زایا نقش دارند و بیان آن ها محدود به تکوین اولیه و هم چنین خط زایای بالغ است. تصور می شود که Piwiها سلول های بنیادی با همکاری با RNAهای کوچک موسوم به RNAهای برهمکنش کننده با Piwi یا piwiRNAها، سلول های بنیادی را حفظ می کنند. به طور ویژه تر، کمپلکس های Piwi/piRNA در خط زایا منجر به خاموش شدن ترانسپوزون شده و ثبات ژنومی را تضمین می کنند. به نظر می رسد سرکوب ترانسپوزون از طریق متیلاسیون DNA اتفاق می افتد. بدین ترتیب، Piwiها برای حفظ یکپارچگی سلول های بنیادی خط زایا طی تکوین طبیعی ضروری هستند. اما این امر که سطح Piwiها در سرطان های انسانی بالا می رود به طور مستقیم با نقش آن ها در تضمین ثبات ژنومی طی تکوین در تضاد است. در واقع به نظر می رسد که بیان همولوگ Piwi برای حفظ سلول های بنیادی خط زایا طی تکوین ضروری است اما بیان نابجا و بالای Hiwi منجر به بروز سرطان هایی از جمله سارکوما می شود.

ارتباط بالقوه بین سلول های بنیادی مزانشیمی، سارکوماها و Hiwi مشخص نیست اما این مطالعه نشان داده است که بیش بیان Hiwi در سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز آن ها را در شرایط آزمایشگاهی مهار کرده و در شرایط in vivo‌ منجر به ایجاد سارکوما می شود. موش های تراریخته ای که Hiwi را بیان می کنند نیز دچار سارکوما می شوند. تنظیم کاهشی Hiwi در سارکوماهای انسانی منجر به مهار رشد شده و تمایز را افزایش می دهد. این داده ها نشان می دهد که Hiwi فعالیت تومورزایی مستقیمی دارد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه