تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398
تشکیل شبکه عصبی در کشت های ارگانوئید مغزی

  تشکیل شبکه عصبی در کشت های ارگانوئید مغزی

تولید ارگانوئیدهای مغزی سه بعدی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی مدل سازی تکوین مغزی و پاتوژنز مربوط به بیماری را مقدور ساخته است با این حال در این زمینه محدودیت هایی مانند عدم قابلیت ارزیابی فعالیت شبکه عصبی نیز وجود دارد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، مطالعات متعدد از تصویربرداری کلسیمی برای تعیین مشخصات ارگانوئیدهای مغزی استفاده کرده اند و استفاده از میکروالکترودهای سیلکونی با دانسیته بالا شواهد اولیه ای را در مورد فعالیت شبکیه ارگانوئید ارائه کرده اند.

در مطالعه ای جدید دکتر تاکاهاشی در دانشگاه توکیو ژاپن از ارگانوئیدهای مغزی انسانی منفرد شده برای ارزیابی الگوهای منفرد و هماهنگ شده فعالیت شبکیه عصبی استفاده کرده اند. آن ها از یک کشت شناور عاری از سروم دستکاری شده برای کشت تجمعات شبه اجسام جنینی و تولید موفقیت آمیز ارگانوئیدهای مغزی اپی تلیوم طویل شده استفاده کردند. ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده فعالیت منفرد خودبخودی درون ارگانوئیدها از طریق یک الگوی هماهنگ بود.

در ادامه این محققین کشت های ارگانوئیدی منفرد مغزی را برای مطالعات طولانی تر روی فعالیت شبکه عصبی ایجاد کردند و تولید شبکه عصبی خود سازمان یافته ای که حاوی نورون های گلوتاماترژیک و گاباارژیک بالغ هستند مشاهده شد که سیناپس هایی را تشکیل می دهند. به طور کلی این مطالعه نشان می دهد که می توان با کمک فناوری تولید ارگانوئیدهای مغزی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی،‌ شبکه های عصبی فعالی را برای غربالگری های دارویی و ایجاد مدل هایی از بیماری های روانی ایجاد کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه