تاریخ انتشار: شنبه 16 شهریور 1398
نقش سلول های پیش ساز عصبی مهاجرت کننده در تکوین سرطان پروستات

  نقش سلول های پیش ساز عصبی مهاجرت کننده در تکوین سرطان پروستات

افزایش تعداد نورون های مربوط به تومور طی ایجاد سرطان پروستات این احتمال را افزایش می دهد که نورون زایی از شروع، نگهداری و پیشرفت تومور حمایت می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، فرارشد فیبرهای عصبی اتونوم(خودمختار) به درون تومور در شروع و پیشرفت سرطان دخالت دارد و عصب کشی یا از بین بردن ارتباط عصبی تومور موجب کاهش پراکنش سرطان پروستات می شود. تاکنون مکانیسم پشت پرده ارتباط بین اعصاب و پیشرفت تومور ناشناخته باقی مانده بوده است.

مطالعه ای جذاب بوسیله محققین فرانسوی در انستیتو زیست شناسی ژاکوب فرانسیس نشان داده است که سلول های پیش ساز عصبی مشتق از ناحیه تحت بطنی مغز از طریق جریان خون مهاجرت می کنند و تومورهای اولیه یا بافت های متاستازی را هدف قرار می دهند و این امر موجب شروع عصب زایی و حمایت از مراحل اولیه تکوین سرطان پروستات می شود. در این مطالعه که با استفاده از موش های ترانسژنیک صورت گرفت محققین نشان دادند که تقویت و افزایش سلول  های پیش ساز عصبی در نیچ آن ها و تخریب سد خونی-مغزی موجب ورود این سلول های پیش ساز به جریان خون و مهاجرت آن ها به جایگاه تومور، نفوذ آن ها به تومور پروستاتی و تولید نورون های آدرنرژیک می شود. این اعصاب نقش حیاتی را در تنظیم تکوین و پیشرفت تومورهای پروستات انسانی بازی می کنند و به همین دلیل محققین سلول های پیش ساز عصبی را یک هدف درمانی مناسب برای سرطان پروستات می دانند و براین باورند که سرکوب عصبی تومور می تواند موجبات کنترل و سرکوب تومور پروستات را فراهم کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه