تاریخ انتشار: شنبه 25 آبان 1398
بیومارکری جدید برای سلول های بنیادی سرطانی

  بیومارکری جدید برای سلول های بنیادی سرطانی

در دنیای سرطان، بیومارکرها در قالب پروتئین هایی مانند هورمون ها، آنزیم ها یا مولکول های پیام رسان که از بیماری به بیمار دیگر متغیر هستند می توانند زنگ خطر را برای بیماران و پزشکان به خطر در آورند تا نشان دهند که سرطان برای فرد در راه است. به دلیل این که این پروتئین ها بسیار ناهمگن هستند و به صورت مخلوط بیان می شوند، داروهای موجود به تنهایی نمی توانند آن ها را مورد حمله قرار دهند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید، محققین دانشگاه هوستون بیومارکر جدیدی را در سلول های بنیادی سرطانی شناسایی کرده اند که بقا و پراکنش سرطان را کنترل می کنند و همین امر زمینه را برای کشف داروهای جدید برای کشتن سلول های بنیادی مساعد می کند. این پروتئین که پلکتین(plectin) نام دارد یک پروتئین ساختاری است که به طور غالب به صورت درون سلولی بیان می شود و جابجایی آن به سطح سلول های بنیادی سرطانی با تهاجم توموری و متاستاز همراه است.

سلول های بنیادی سرطانی را مجموعه کوچکی از سلول های مقاوم به درمان، خود نوزا و بسیار متاستازیک می دانند که مسئول شروع شکل گیری تومور، متاستاز تومور و عود مجدد تومور هستند. در بخشی از مطالعه نیز محققین نشان دادند که ارتباط ژنوتیپی و فنوتیپی بین پلکتین و سلول های بنیادی سرطان ریه وجود دارد و هم چنین بیان بالای پلکتین موجب بقای کم بیماران در مبتلایان به آدنوکارسینومای ریوی می شود. به عقیده محققین می توان از پلکتین به عنوان بیومارکری برای تشخیص سرطان و طراحی داروهای جدید استفاده کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه