تاریخ انتشار: دوشنبه 19 خرداد 1399
استفاده از سلول های بنیادی برای تعدیل سیستم ایمنی و ممانعت از رد پیوند

  استفاده از سلول های بنیادی برای تعدیل سیستم ایمنی و ممانعت از رد پیوند

اخیرا محققین دریافته اند که سلول های اپی تلیوم تیموسی مشتق شده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می تواند پاسخ ایمنی گرافت های پوستی را تنظیم کنند و بقای آن ها را افزایش دهند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، تیموس اندامی است که در پشت جناغ سینه قرار گرفته است و نقشی فعال در تولید سلول های T دارد. سلول های T پاسخ ایمنی از جمله رد پیوند را کنترل می کنند و به میزان بسیار زیادی با تحمل ایمنولوژیک و توانایی سیستم ایمنی برای شناسایی آنتی ژن های تولید شده خودی به عنوان یک غیر تهدید مرتبط هستند. با این که مطالعات گذشته  نشان داده اند که تولید سلول های اپی تلیالی تیموس از iPSCs مشکل است، اما محققین کشف کرده اند که وارد کردن Foxn1  به عنوان یک ژن حیاتی در تیموس به سلول های iPSCs موشی می تواند به تمایز موثر چنین سلول هایی کمک کند.

در گام بعد محققین این سلول های اپی تلیوم تیموسی مشتق از iPSCs و هم چنین گرافت های پوستی را به موش های سازگار از نظر ژنتیکی پیوند کردند. نتایج نشان داد که گرافت های پوستی به موش های گیرنده زمانی که به طور هم زمان با سلول های اپی تلیالی تیموسی مشتق از iPSCs پیوند شدند، مدت زمان بیشتری باقی ماندند. این امر نشان می دهد که تنظیم رد پیوند بوسیله پیوند سلول های تنظیم کننده ایمنی مشتق از iPSCs، قبل از پیوند بافت امکان پذیر است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه