تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399
شناسایی آنزیمی که برای تمایز اپی تلیالی روده ای الزامی است

  شناسایی آنزیمی که برای تمایز اپی تلیالی روده ای الزامی است

اپی تلیوم روده ای داخلی ترین لایه روده است که بافت میزبان را از میکروبیوم روده ای جدا می کند. این لایه نقش حیاتی را در جذب آب، الکترولیت ها و مواد غذایی بازی می کند و این در حالی است که مانع ورود باکتری، ویروس، قارچ و سموم به بافت میزبان می شود و هموستازی روده ای را تضمین می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، عملکردهای متنوعی که بوسیله اپی تلیوم روده انجام می پذیرند بوسیله سلول های اپی تلیالی روده ای تخصص یافته متعدد حمایت می شوند که هر سه تا پنج روز بوسیله منبعی از سلول های بنیادی روده ای جایگزین می شوند. 

تمایز اپی تلیالی به میزان زیادی بوسیله فعالیت گروهی از فاکتورهای رونویسی اختصاصی بافت صورت می گیرد. دستیابی به DNA بوسیله دستیابی کروماتین(یوکروماتین) محقق می شود و هتروکروماتین های متراکم این دستیابی را محدود می کنند.  در مرکز پزشکی بازساختی درسدن آلمان به مطالعه اهمیت تنظیم تشکیل هتروکروماتین در اپی تلیوم روده ای پرداخته اند. در این مطالعه جدید دکتر سباستین زیبیگ و همکارانش نقش حیاتی پروتئین SETDB1 در تشکیل هتروکروماتین ها طی تمایز سلول های اپی تلیالی روده ای و اهمیت آن در حفظ التهاب را نشان داده اند.

در مطالعه ای موشی،  روی عواقب از دست رفتن آنزیم در سلول های بنیادی روده ای فوکوس کردند و مشاهده کرده اند این امر موجب تجمع رتروویروس های اندوژن ظرف مدت چند روز می شود که این امر خود موجب آسیب DNA، مرگ سلول های التهابی و از دست رفتن سلول های بنیادی اپی تلیالی و هم چنین سلول های اپی تلیالی تمایز یافته می شود. همین امر جذب مایعات و مواد غذایی را محدود می کند که با افزایش التهاب و نهایتا مرگ جانور همراه بود.

در مجموع، این مطالعه اهمیت اساسی SETDB1 و تشکیل هتروکروماتین در حفظ ثبات ژنومی اپی تلیالی و کنترل هموستازی روده ای را نشان داده است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه