تاریخ انتشار: یکشنبه 12 مرداد 1399
روشی برای شناسایی کیفیت سلول های بنیادی

  روشی برای شناسایی کیفیت سلول های بنیادی

در حال حاضر راهی برای شناسایی کیفیت سلول های بنیادی قبل از استخراج های تهاجمی و دردناک از مغز استخوان و ... وجود ندارد. در تلاش برای حل این مشکل، محققین در A*STAR یک مارکر زیستی بالقوه را برای پیش غربالگری ظرفیت و پتانسیل رشد سلول های بنیادی مزانشیمی قبل از استخراج و جداسازی ارائه کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، این تیم تحقیقاتی در مطالعات گذشته سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی را از نظر سن و تطبیق جنسیتی اهدا کننده به گروه های با ظرفیت رشد کم و زیاد دسته بندی کرده و معیارهایی را برای شناسایی سلول های بنیادی با پتانسیل تقویت شده ارائه کرده اند. این سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی پتانسیل تکثیری افزایش یافته ای را نشان دادند که با کلونی زایی تقویت شده آن ها، بیان مارکرهای خاص سطح سلولی و به طور مهم تر توانایی بهبود یافته آن ها برای وساطت کردن تشکیل استخوان نابجا مرتبط بودند.

اما در این پژوهش جدید آن ها به آنالیز مولکولی این سلول ها نیز پرداختند تا بتوانند توانایی سلول ها را بهبود ببخشند. آنالیز میکرواری نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی با حذف ژنومی گلوتاتیون S-ترانسفراز تتا(GSTT1)، ظرفیت رشد زیادی دارند. سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی فاقد GSTT1 توانایی کلونی زایی بالایی را نیز نشان می دهند و تلومرازهای طویل تری دارند. هر دو این معیارها برای تعیین پتانسیل سلول های بنیادی مزانشیمی مهم هستند. این مطالعه GSTT1 را یک بیومارکر بالقوه برای تولید مقادیر انبوه سلول های بنیادی مزانشیمی معرفی کرده است و ممکن است در انتخاب اهدا کننده های بالقوه برای ایجاد ذخیره های با کیفیت سلول های بنیادی مزانشیمی و بهبود سلول درمانی موثر باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه