تاریخ انتشار: دوشنبه 24 شهریور 1399
تنظیم سیستم ایمنی برای جلوگیری از رد پیوند به کمک سلول های بنیادی

  تنظیم سیستم ایمنی برای جلوگیری از رد پیوند به کمک سلول های بنیادی

محققان اخیرا دریافته اند که سلول های اپی تلیوم تیموسی مشتق شده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) می تواند پاسخ ایمنی برای گرافت های پوستی را تنظیم کنند تا بقای آن ها را افزایش دهند. تیموس که در پشت جناغ سینه قرار گرفته است یک اندام حیاتی در تولید سلول های T است.
امتیاز: Article Rating

 به گزارش بنیان به نقل از Sciencedaily، سلول های T پاسخ ایمنی از جمله رد پیوند را کنترل می کنند و به میزان بسیار زیادی با تحمل ایمنولوژیک و توانایی سیستم ایمنی برای شناسایی آنتی ژن های تولید شده خودی به عنوان یک غیر تهدید مرتبط هستند. با این که مطالعات گذشته  نشان داده اند که تولید سلول های اپی تلیالی تیموس از iPSCs مشکل است، اما محققین کشف کرده اند که وارد کردن Foxn1  به عنوان یک ژن حیاتی در تیموس به سلول های iPSCs موشی می تواند به تمایز موثر چنین سلول هایی کمک کند.

در ادامه محققین این سلول های اپی تلیوم تیموسی مشتق از iPSCs و هم چنین گرافت های پوستی را به موش های سازگار از نظر ژنتیکی پیوند کردند. نتایج نشان داد که گرافت های پوستی به موش های گیرنده زمانی که به طور هم زمان با سلول های اپی تلیالی تیموسی مشتق از iPSCs پیوند شدند، مدت زمان بیشتری باقی ماندند. این امر نشان می دهد که تنظیم رد پیوند بوسیله پیوند سلول های تنظیم کننده ایمنی مشتق از iPSCs، قبل از پیوند بافت امکان پذیر است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه