وزیکول های خارج سلولی در انکو-نفرولوژی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

وزیکول های خارج سلولی(EVs) یک میانجی گر مهم ارتباطات بین سلولی در سرطان و در بافت های طبیعی هستند. وزیکول های خارج سلولی مولکول های از نظر زیستی فعال را از سلول مبدا به سلول های گیرنده منتقل می کنند. این مطالعه مروری، مطالعات انجام گرفته روی وزیکول های خارج سلولی مشتق از کارسینومای سلول کلیوی و مشتق از جمعیتی از سلول های بنیادی سرطانی کلیوی CD105 مثبت را خلاصه می کند. در حالی که وزیکول های خارج سلولی مشتق از کارسینومای سلول کلیوی فعالیت زیستی ملایمی را نشان می دهند، وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی سرطانی کلیوی رگزایی توموری و تشکیل متاستاز را تقویت می کنند. این اثر احتمالا به دلیل انتقال محصول RNA پیش رگزا به سلول های اندوتلیالی است که یک فنوتیپ رگزای فعال شده را بدست می آورند. در شرایط درون تنی، تیمار با وزیکول های خارج سلولی منجر به ایجاد نیچ پیش متاستازی در ریه ها می شود. علاوه براین، وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی سرطان کلیوی، بیان ژن را در سلول های استرومایی مزانشیمی تعدیل می کنند، بیان ژن های دخیل در بازآرایی ماتریکس، مهاجرت سلولی و رشد تومور را تقویت می کنند. سلول های استرومایی مزانشیمی که با وزیکول های خارج سلولی توموری پیش شرط شده و سپس همراه با سلول های سرطان کلیوی با یکدیگر تزریق شدند، رشد تومور و تشکیل عروق را حمایت کردند. در نهایت، وزیکول های خارج سلولی توموری فرار ایمنی تومورها را بوسیله مهار فرایند تمایزی سلول های دندریتی و فعال سازی سلول های T افزایش می دهند. بنابراین، وزیکول های خارج سلولی مشتق از تومور روی ریز محیطی که به نفع تهاجمی شدن تومورهاست عمل می کنند و ممکن است از طریق مکانیسم های مستقیم و غیر مستقیم در رگزایی مشارکت کنند و در فرار ایمنی تومورها دخیل باشند.

Exp Mol Med. 2019 Mar 15;51(3):29. doi: 10.1038/s12276-019-0213-7.

Extracellular vesicles in onco-nephrology.

Gai C1, Pomatto MAC1, Grange C1, Deregibus MC2, Camussi G3,4.

Abstract

Extracellular vesicles (EVs) are important mediators of intercellular communication in cancer and in normal tissues. EVs transfer biologically active molecules from the cell of origin to recipient cells. This review summarizes the studies on EVs derived from renal cell carcinoma and from a subpopulation of CD105-positive renal cancer stem cells. While EVs from renal cell carcinoma show mild biological activity, EVs from renal cancer stem cells enhance tumor angiogenesis and metastasis formation. The effect is probably due to the transfer of proangiogenic RNA cargo to endothelial cells, which acquire an activated angiogenic phenotype. In vivo, treatment with EVs favors the formation of a premetastatic niche in the lungs. Moreover, EVs derived from renal cancer stem cells modify gene expression in mesenchymal stromal cells, enhancing the expression of genes involved in matrix remodeling, cell migration, and tumor growth. Mesenchymal stromal cells preconditioned with tumor EVs and then coinjected in vivo with renal cancer cells support tumor growth and vessel formation. Finally, tumor EVs promote tumor immune escape by inhibiting the differentiation process of dendritic cells and the activation of T cells. Thus, tumor-derived EVs act on the microenvironment favoring tumor aggressiveness, may contribute to angiogenesis through both direct and indirect mechanisms and are involved in tumor immune escape.

PMID: 30872568
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان