کشت سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه روی مدل برون تنی پرده Bruch’s پیر شده انسانی

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 آذر 1398 | امتیاز: Article Rating

در کنار ویتامین ها و آنتی اکسیدان های توصیه شده بوسیله مطالعات بیماری های چشمی مربوط به سن، هیچ درمان موثری برای خشکی چشم یا تخریب ماکولای آتروفیک وابسته به پیری(AMD) که دلیل 90 درصد موارد بیماری های چشمی است وجود ندارد. برای آهسته کردن یا معکوس کردن تکوین آتروفی جغرافیایی(GA) درمان هایی مورد نیاز است و درک پاتولوژی پرده Bruch’s جزئی از این فرایند محسوب می شود. تغییرات در پرده Bruch’s انسانی از طریق مشارکت در آسیب سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه(RPE) موجب پیشرفت AMD می شود. با توجه به فقدان مدل های جانوری کافی برای مطالعه AMD، مدل های برون تنی پرده Bruch’s انسانی برون تنی به عنوان یک ابزار مفید برای مطالعه رفتار سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه از رده های سلولی نامیرا شده و اولیه و هم چنین به عنوان رده های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) عمل می کنند. در این جا، ما یک روش دقیق را ارائه می دهیم که اجازه تعیین اثرات رفتار سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه کشت شده روی اکسپلنت های پرده Bruch’s انسانی مشتق از اهداف کننده انسانی از جمله چسبندگی، آپوپتوز و تکثیر و توانایی فاگوسیتوز کردن بخش های خارجی گیرنده های نوری، تثبیت قطبیت و بیان ژن را می دهد. این سنجش یک مدل برون تنی از پرده Bruch’s پیر را برای ارزیابی مشخصه های عملکردی سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه زمانی که روی ماتریکس خارج سلولی پیر شده/مختل شده کشت می شوند، ارائه می دهند.

J Vis Exp. 2018 Apr 12;(134). doi: 10.3791/57084.

Culturing of Retinal Pigment Epithelial Cells on an Ex Vivo Model of Aged Human Bruch's Membrane.

Cai H1, Gong J1, Del Priore LV1, Tezel TH2, Fields MA3.

Abstract

Aside from vitamins and antioxidants recommended by the Age-Related Eye Disease Study, there is no effective therapy for "dry," or atrophic age-related macular degeneration (AMD) which represents 90% of the cases. Therapies are needed to slow or retard the development of geographic atrophy (GA), and understanding Bruch's membrane pathology is part of this process. Alterations in human Bruch's membrane precede the progression of AMD by contributing to the damage of retinal pigment epithelial (RPE) cells. Given the lack of sufficient animal models to study AMD, ex vivo models of aged human Bruch's membrane serve as a useful tool to study the behavior of RPE cells from immortalized and primary cell lines as well as RPE lines derived from induced pluripotent stem cells (iPSCs). Here, we present a detailed method that allows one to determine the effects of RPE cell behavior seeded on harvested human Bruch's membrane explants from human donors, including attachment, apoptosis and proliferation, ability to phagocytize photoreceptor outer segments, establishment of polarity, and gene expression. This assay provides an ex vivo model of aged Bruch's membrane to assess the functional characteristics of RPE cells when seeded on aged/compromised extracellular matrix.

PMID: 29708536
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان