مطالب موجود برای 'Plasticity'
سلول های بنیادی عصبی(NSCs) توجه علمی و تجاری قابل توجهی را طی 15 سال اخیر بدست آورده اند. با توجه به پلاستیسیته، که به عنوان توانایی برای تبدیل شدن به فنوتیپ های مختلف داخل و خارج سیستم عصبی مرکزی تعریف می شود، با ظرفیت تقریبا نامحدود خود نوزایی و آزادسازی فاکتورهای تروفیک و تعدیل کننده ایمنی و ارائ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32265815
تمایز می تواند بوسیله کوچک مولکول ها القا می شود. یکی از این کوچک مولکول های استفاده شده در این مطالعه به منظور افزایش پلاستیسیته تمایز سلول های بنیادی رورسین است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر غلظت های مختلف رورسین روی پلاسیسیته سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) جنین گوسفند بود. سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32226250
سلول های بنیادی مزانشیمی سلول های استرومایی چندتوانی هستند که در بسیاری از بافت ها وجود دارند و قادر به تمایز به انواع مختلف سلول ها می باشد. تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی سبب مهاجرت آنها به جایگاه های آسیب دیده بافت می شود که در آنجا در ترمیم بافت شرکت می کنند. ارتباطات آنها با ریز محیط التهابی ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25329189
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان