مطالب موجود برای 'اختلالات عصبی'
پروتکل های دو بعدی مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه کرده اند. با این حال، این سیستم ها قادر به شبیه سازی ویژگی های پیچیده ساختار سلولی، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه بافت های مشابه طبیعی نیستند. پروتکل های کشت م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31739555
پروتکل های دو بعدی (2D) مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه می دهند. با این حال، این سیستم ها قادر به شبیه سازی ویژگی های ساختاری سلولی، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه شرایط درون تنی نیستند. پروتکل های کشت مبتنی بر شرایط س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31739555
پروتکل های دو بعدی مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه کرده است. با این حال، این سیستم ها قادر به تولید ویژگی های پیچیده معماری سلول، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه با همزادهای درون تنی آن ها نیستند. پروتکل های کشت سلول سه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31739555
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان