مطالب موجود برای 'اصول اخلاقی'
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به افزایشی به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی ارائه می دهند. در مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و اختراع روش هایی که قادر به القای تمایز عصبی سلول های بنیادی باشد، اجازه رویکردهای درمانی خلاقا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به رشد به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی را نشان می دهد. درک مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و پیشرفت در روش هایی که قادر به القایی تمایز سلول های بنیادی عصبی هستند اجازه ایجاد رویکردهای درما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان