مطالب موجود برای 'ایسکمی'
کارآزمایی بالینی با استفاده از سلول های بنیادی بالغ برای بازسازی بافت قلبی آسیب دیده برخلاف سوالات موچود در مورد کارایی این امر و فقدان درک درست از اثر زیستی آن ها تا به امروز ادامه دارد. منطق استفاده از این کارآزمایی های سلول درمانی از مطالعات جانوری می آید که بهبودی متوسط اما تکرار پذیری را در عمل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31775156
تنظیم نامناسب آنژیوژنز واقعه ای است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده شده است. سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز یا رگزایی هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز در نظر گرفته می شوند. اگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
تنظیم نامناسب آنژیوژنز (رگزایی)، فرایندی است که در اختلالات متعددی از جمله پای دیابتی، ایسکمی بحرانی اندام حرکتی و انفارکته میوکاردی مشاهده می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل آنژیوژنز هستند و اخیرا به عنوان ابزاری قوی برای سلول درمانی و پیشبرد آنژیوژنز ظهور کرده اند. اگرچه سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31468060
آنژیوژنز درمان یک استراتژی مهم برای نجات بافت های ایسکمیک در بیماران مبتلا به ایسکمی بحرانی اندام حرکتی است که گزینه درمانی دیگری مانند آنژیوپلاستی اندووسکولار یا جراحی بای پس برای آن ها وجود ندارد. مطالعات احتمال آنژیوژنز درمانی با استفاده از سلول های تک هسته ای مغز استخوان اتولوگ(سلول های CD34+)، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854154
هدف این مطالعه توصیفی، گزارشی در مورد اطلاعات فعلی در مورد استفاده بالینی از مقالات مبتنی بر استفاده بالینی خون بند ناف(CB) مربوط به PubMed و کارآزمایی های بالینی ثبت شده در ClinicalTrials.gov بود. شواهد رو به افزون نشان می دهد که خون بند ناف ممکن است برای تشخیص اولیه و درمان فلج مغزی استفاده شود. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31100943
پیشینه: انسفالوپاتی هیپوکسی-ایسکمی(HIE) یکی از دلایل اصلی فلج مغزی باقی مانده است. شواهد رو به افزون پیشنهاد می کند که سلول های بنیادی مزانشیمی دارای اثرات مطلوبی روی انسفالوپاتی هیپوکسی-ایسکمی هستند. با این حال، کارایی سلول های بنیادی مایع آمنیوتیک انسانی(hAFS) برای انسفالوپاتی هیپوکسی-ایسکمی، ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30120407
کارایی درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) در حال حاضر به دلیل احتباس پایین و بقای کم سلول های پیونده شده که در مطالعات بالینی نیز نشان داده شده است، محدود است. این عمدتا بدلیل ریزمحیط نامناسب ایجاد شده بوسیله عدم اکسیژن و مواد غذایی و التهاب در ناحیه آسیب دیده است. انتخاب منبع سلول های بنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28265289
پلاسمای خون بند ناف(UCB-PL) حاوی سیتوکین ها، فاکتورهای رشد و فاکتورهای تعدیل کننده ایمنی مختلفی هستند که تکثیر و عملکرد سلول های ایمنی و سلول های بنیادی بالغ را تنظیم می کنند. برخلاف پتانسیل درمانی، اثرات تیمار پلاسمای خون بند ناف در شرایط آسیب ایسکمی مغزی هنوز بررسی نشده است. در این مطالعه، ما نشان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27816964
زیست مواد تولیدکننده اکسیژن، هموستازعضلات اسکلتی را تحت شرایط هیپوکسی و ایسکمی حفظ می کنند فراهم آوردن اکسیژن مکمل برای حفظ بقاء بافت نرم پس از تروما که در آن رگزایی به مخاطره خواهد افتاد، برای نجات بافت و اندام بسیارمفید است . بدین منظوریک زیست ماده تولیدکننده اکسیژن که ممکن است به طور مستقیم به ب...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان