مطالب موجود برای 'بیماری های مخرب عصبی'
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به افزایشی به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی ارائه می دهند. در مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و اختراع روش هایی که قادر به القای تمایز عصبی سلول های بنیادی باشد، اجازه رویکردهای درمانی خلاقا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
سلول های استرومایی مزانشیمی، سلول های چند توانی هستند که برای درمان انواع مشکلات پزشکی استفاده شده اند. طی دهه گذشته، هیجان قابل توجهی به استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بیماری های مخرب عصبی وجود داشته است که مشخصا کشنده هستند و درمان قوی برای آن ها وجود ندارد. در این مطالعه مروری، ما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31054608
اسلکروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) یک بیماری تهاجمی و به طور یکدست مخرب کشنده سیستم عصبی حرکتی است. به منظور درک مکانیسم های دخیل در بیماری، محققین از مجموعه ای از میزبان ها مانند مخمر، کرم، مگس سرکه، گورخرماهی، موش و اخیر سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) مشتق از بیماران مبتلا به ALS در شرای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31759135
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی چند توانی هستند که توانایی تمایز چند رده ای و خودنوزایی دارند. این سلول ها از جهت این که سطح پایینی از کمپلکس سازگاری بافتی کلاس دو ماژور(MCH-II) و سایر مولکول های تحریک کننده را بیان می کنند از نظر ایمنی سازگار هستند. با داشتن ویژگی های حفاظت کنندگی ع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32114741
بیماری های عصبی بیانگر یک نیاز پزشکی قابل توجه در جامعه پیری ما هستند. هیچ درمان موثری برای اغلب این بیماری ها وجود ندارد و ما در مورد مکانیسم های بیماری زا این بیماری ها به اطلاعات نسبتا کمی داردیک. در بین چالش هایی که در ایجاد داروهای درمانی برای بیماری های مخرب عصبی با آن مواجه هستیم، پیچیدگی های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32344649
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به رشد به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی را نشان می دهد. درک مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و پیشرفت در روش هایی که قادر به القایی تمایز سلول های بنیادی عصبی هستند اجازه ایجاد رویکردهای درما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALSALS) یک بیماری جنینی مخرب تهاجمی و یکدست در سیستم عصبی حرکتی است. به منظور درک مکانیسم های دخیل در بیماری، محققین مدل های میزبان درون تنی و برون تنی شامل مخمر، کرم ها، مگس های سرکه، گورخرماهی، موش و اخیرا سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) مشتق از بیماران مبتلا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31759135
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان