مطالب موجود برای 'ریز محیط توموری'
ریز محیط تومور(TME) یک شبکه پیچیده از ماکرو مولکول های ماتریکس خارج سلولی(ECM) است که مملو از مجموعه از سلول ها از جمله فیبروبلاست های مربوط به سرطان(CAFs)، سلول های عضلات صاف مرتبط با عروق خونی، پری سیت ها، سلول های اندوتلیالی، سلول های بنیادی مزانشیمی و انواع سلول های ایمنی است. در تومورها هموستاز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31415910
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی بافتی چند توانی هستند که می توانند به شماری از انواع بافت های مزودرمی از جمله استئوبلاست ها، آدیپوسیت ها، کندروسیت ها و میوفیبروبلاست ها تمایز یابند. سلول های بنیادی مزانشیمی در اصل در مغز استخوان انسان و سایر پستانداران شناسایی شدند اما مطالعات اخیر ن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30998940
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای قابلیت های خودنوزایی و تمایز چند توانی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی که در ابتدا از مغز استخوان جداسازی شدند، بعدا از انواع بافت های بعد از تولد نیز جداسازی شدند. بر مبنای تمایز به سلول های خاص هر بافت، سلول های بنیادی مزانشیمی قادر به جایگزینی بافت های آسیب دی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32378164
برهمکنش های بین سلول های توموری و سلول های استرومایی و ایمنی غیر بدخیم که ریز محیط تومور (TME) را می سازند برای پاتوفیزیولوژی سرطان حیاتی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سلول های بنیادی استرومایی چند توان درون اغلب سرطان ها هستند که نقش حیاتی را در تاثیر گذاری بر تشکیل و عملکرد ریز محیط توموری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32040853
ماتریکس خارج سلولی بخشی از ریز محیط است و عملکرد آن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بافت مرتبط است. در بین اجزای خارج سلولی، گلیکوزآمینوگلیکان هیالورونان یک جزء کلیدی است که مشخصه های فیزیکی و بیوشیمیایی ماتریکس های سالم را نشان می دهند. متابولیسم هیالورونان شدیدا در شرایط فیزیولوژیک تنظیم می شود اما ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266653
پیام رسانی غیر کلاسیک هورمون تیروئید از طریق گیرنده اینتگرین αvβ3 سطح سلولی، روی اغلب سلول های سرطانی و سلول های اندوتلیالی در حال تکثیر بیان می شود و نشان داده شده است که موجب تکثیر و بقای سلول های توموری و هم چنین رگزایی می شوند. تومورها درون ریز محیط پیچیده ای تکوین می یابند که از انواع مختلف سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648351
پلاستیسیته توموری به ویژگی ذاتی سلول های توموری برای تغییر شکل از یک نوع سلول به انواع مختلف سلول ها اطلاق می شود. پلاستیسیته توموری یک دلیل اصلی عود مجدد، متاستاز و مقاومت دارویی محسوب می شود. مدل سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) ویژگی های پلاستیسیته توموری را مجسم می سازد. طی پیشرفت کارسینوما، گذار اپ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31552191
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان