مطالب موجود برای 'سیستم بینایی'
سلول های بنیادی شبکیه و بازسازی سیستم بینایی شبکیه چشم مهره داران یک مدل شناخته شده برای مطالعه عصب زایی است . نورون ها و گلیاهای شبکیه با یک ترتیب حفظ شده از استخری از سلولهای پیش ساز چند توان تولید می شوند. در طول تکوین شبکیه ، سلولهای بنیادی / پیش ساز شبکیه (RPC) شایستگی خود را در طول زمان تحت ت...
امتیاز: Article Rating | PMID:
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان