مطالب موجود برای 'سیس پلاتین'
آسیب حاد کبدی که پیش از این به عنوان نارسایی حاد کبدی شناخته می شد، یک مشکل پاتولوژیک است که در آن ها آسیب ایسکمیک یا سمی منجر به از دست رفتن سلول های اپی تلیالی مجاری پروگزیمال کلیوی می شود. رخدادهای پاتوفیزیولوژیک مانند استرس اکسیداتیو، عملکرد نامناسب میتوکندریایی و سلول های اپی تلیالی مجاری کلیوی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31998051
پیشینه و هدف: آسیب به سلول های اپی تلیالی روده ای و موکوس، موثر بودن شیمی درمانی را بدلیل مکانیسم های دخیل ناشناخته محدود می کند. اطلاعات اندکی موجود است که چگونه سیستم عصبی اینتریک تکثیر، تمایز، نقص و بازسازی سلول های بنیادی روده ای را تنظیم می کند. ما در حال حاضر به بررسی اثرات ایزوپروترنول روی سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648381
شیمی-پرتو درمانی مبتنی بر سیس پلاتین به طور گسترده ای برای درمان سرطان استفاده می شود و اغلب با سمیت های دیرهنگام مربوط به درمان همراه است. در حالی که نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی به بازسازی آسیب های بافتی ناشی از سیس پلاتین یا پرتو کمک می کنند، اثر درمان های ترکیبی روی سلول های بنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29152122
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان